Ämnesområde

Värme, kyla och kraftvärme

Vår forskning och utveckling handlar om anläggningarna för bränslebaserad el- och värmeproduktion som bidrar till ett flexibelt, miljöanpassat och kostnadseffektivt energisystem. Men också om fjärrvärme som är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och som tar tillvara resurser som annars går förlorade.

När el produceras uppstår värme som i sin tur används som fjärrvärme. Detta kallas kraftvärme och är en viktig del i produktionen av förnybar el eftersom den oftast produceras av biobränsle eller vid energiåtervinning ur avfall. Det här forskningsområdet innefattar också skogsindustriell energi där vi bland annat utvecklar fossilfria processer som ersättning för olja och kol och nyttiggör överskottsenergi från massa- och pappersindustrin.

Målet med all den här forskningen är att öka kunskap och kompetens om värmens, kylans och kraftvärmens roll i klimatarbetet och för ett hållbart samhälle – till exempel genom att bana väg för affärsmässiga lösningar och framtida teknik.Hänt inom området

Möten mellan forskare och företag en framgångsfaktor

– Det är ett otroligt lyckat upplägg när många företagsintressenter med olika perspektiv, intressen och kunskap löser problem tillsamman med forskare, säger Bertil Wahlund programansvarig för KME efter en konferens om utvecklingen av materialteknik för att effektivisera termiska energiprocesser som hölls i veckan.

24 mar 2017 - Värme, kyla och kraftvärme


Minskade kostnader och bättre miljöprestanda med returträ

Det används mer och mer returträ som bränsle i kraftvärmeverken, men returträ orsakar problem med korrosion i eldstaden. Nu har forskarna hittat nya sätt att minska underhållskostnaderna och att samtidigt öka elverkningsgraden.

13 mar 2017 - Värme, kyla och kraftvärme


Större nät ger lägre fjärrvärmekostnad

Många fjärrvärmeföretag är kostnadsmedvetna och har minskat sina kostnader för att producera värme genom att koppla samman fjärrvärmenät och ta emot spillvärme från industrin.

16 feb 2017 - Värme, kyla och kraftvärme


Kraftvärmen mer lönsamt om vind och sol ökar

Forskning som studerat samverkan mellan marknaderna för el och fjärrvärme menar att i en framtid där kärnkraften fasats ut kommer kraftvärmen generera högre intäkter jämfört med i ett scenario med bibehållen kärnkraft.

1 feb 2017 - Värme, kyla och kraftvärme


Ny app kan minska energianvändningen

En ökad digitalisering ökar också möjligheten att använda informations- och kommunikationsteknologi för att följa upp fjärrvärmekunders anläggningar. Genom att visualisera data om värmesystemet kan både kunden och fjärrvärmebolaget förbättra driften vilket är bra både för kunden och för företaget.

2 jan 2017 - Värme, kyla och kraftvärme


Nyhetsarkiv