Den här konferensen är avslutad
11 juni, Digital workshop

Ökad biologisk mångfald i kraftledningsgator

Den här worskshopen handlar om biologisk mångfald i ledningsgator. Energiforsk bjuder in elnätsbolag för att diskutera möjligheterna att öka den biologiska mångfalden i ledningsgator. I dagsläget begränsas möjligheterna att addera biologisk mångfald av ett antal faktorer. Det finns inte heller några branschgemensamma metoder för att mäta och kvantifiera miljövärden och hur de bäst kan stärkas och bevaras.

Energiforsk arrangerar en workshop för att ge en översikt av kunskapsläget och pågående insatser. Utrymme kommer också att ges för diskussion. Målet med workshopen är att identifiera möjliga arbetssätt för ökad biologisk mångfald i kraftledningsgator där en viktig aspekt är att identifiera potentiella affärsmässiga värden som finns i bevarandet av miljön.

Ett annat mål med workshopen är att ta fram underlag för ett nytt energiforskprojekt som tar upp de faktorer som har potential att förbättra nätföretagens möjligheter att påverka den biologiska mångfalden och identifiera potentiella incitament för bolagen att arbeta mer aktivt med biologisk mångfald i kraftledningsgator än vad som är fallet idag.

Info och användbara länkar

I högerspalten på den här sidan har vi samlat några skrifter och presentationer som är användbara för dig och ditt företag. 

Workshopen består av två delar

Den 4 juni, 09:00 –12:00 tar vi upp energiföretagens möjligheter och
förutsättningar att öka ambitionen genom satsningar för grön infrastruktur och kvantifiering av miljövärden.

Den 11 juni, 09:00 – 12:00 bygger vi vidare på föregående workshop och tar upp affärsmöjligheter och kompensationsåtgärder samt prioritering av frågeställningar.