Den här konferensen är avslutad
5 - 7 september, Umeå

Utbildning: Prioritering av vattenkraftrelaterade miljöåtgärder

Den 5 till 7 september hölls en utbildning i Umeå om ett nytt verktyg för att genomföra nytto- och kostnadsberäkningar av åtgärder i vattendrag som är påverkade av vattenkraft.

Målet med utbildningen var att ta fram kostnadseffektiva åtgärder och åtgärdsplaner där miljönyttan maximeras, samtidigt som produktionspåverkan minimeras. Genom att arbeta med nyttor och kostnader i ett avrinningsområdesperspektiv får företag och myndigheter underlag för sammanlagda vinster och kostnader, vilket är ett användbart verktyg för att prioritera vilka åtgärder som ska utföras var. Kursen ges som en kombination av föreläsningar och eget arbete med övningar kopplade till teorierna.  

Plats: Väven, Storgatan 46A, Umeå

Tid: 5 till 7 september. Kursen ges som en tvådagarskurs, 1 heldag och 2 halvdagar. Vi inleder med lunch kl. 12.00 - 13:00 den 5 september och avslutar med lunch kl. 12.00 – 13:00 den 7 september. Se detaljerat schema nedan.

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna. Dessutom inkluderas lunch samtliga tre dagar samt fika under kursens gång. Deltagarna står själva för boende samt övriga måltider.

Max antal deltagare: 24 personer 

Nästa kurstillfälle: I oktober kommer vi ha fler utbildningstillfällen från andra projekt inom programmet Kraft och liv i vatten

Frågor om kursinnehållet: Birgitta Malm-Renöfält birgitta.malm-renofalt@umu.se BMR, eller Åsa Widén asa.widen@umu.se ÅW

Frågor rörande anmälan: Lennart Kjellman, Energiforsk    

 

Aktivitet 5 september 2017

Tid

Ansvarig

Lunch

12:00 - 13:00

 

Introduktion – genomgång av schema

13:00 - 13.15

 

System- och avrinningsområdesperspektiv, samt referens och målbild i åtgärdsarbetet, hydrologi – kopplingar till vattendirektivet. Varför gör vi det här?

13.15 - 14.00

BMR

Samverkan, kommunikation, projektledning och management

14.00 - 14.30

ÅW

Kaffe

14.30 - 15.00

 

Samverkan, kommunikation, projektledning och management, forts samt diskussionsövningar

15.00 - 15.30

ÅW

Branschens perspektiv på åtgärdsarbete

15.30 - 16.15

PA

Avslutande Frågor & Diskussion

16.15 - 17.00

 

 

Aktivitet 6 september 2017

Tid

Ansvarig

Bristanalys habitat, konnektivitet och hydrologi

8.30 - 12.00

BMR

Evidensbaserade åtgärder – vad finns i verktygslådan

 

BMR

Tekniska begränsningar

 

BMR

Lunch

12.00 - 13.00

 

Ekologisk reglering – vad är det? Presentation & Diskussionsövningar

13.00 -

ÅW/BMR

Hur kan reglering se ut?

 

ÅW/BMR

Uppdelning av avrinningsområdet.

 

ÅW/BMR

Basfunktion ”nolltappning”

 

ÅW/BMR

Basfunktion ”fiskvägar”

 

ÅW/BMR

Basfunktion ”säsongsanpassad minimitappning – spill”

 

ÅW/BMR

Basfunktion ”säsongsanpassade flöden”

 

ÅW/BMR

Basfunktion ”återställda flöden”

 

ÅW/BMR

Basfunktion ”vattenstånd” regleringsmagasin

 

ÅW/BMR

Basfunktion ”vattenstånd” korttidsreglering

 

ÅW/BMR

Kombinationer av åtgärder = scenarios + morfologiska åtgärder

 

BMR

 

Aktivitet 7 september 2017

Tid

Ansvarig

Miljönytta

8.30 - 9.30

ÅW

Kostnadsberäkning av produktionsförluster/Resultat från scenarios Umeälven

10.00 - 11.00

ÅW

Prioriteringsmodell – presentation och diskussion

11.00 - 11.30

BMR

Avslutande Frågor & Diskussion

11.00 - 12.00

 

LUNCH

12.00 - 13.00

 

Tack och adjö. Hemresa

 

 

ÅW = Åsa Widén, Umeå Universitet

BMR = Birgitta Malm Renöfält, Umeå Universitet

PA = Patrik Andreasson, Vattenfall R&D

Kurslitteratur

Kursunderlag är de tre rapporter som har producerats inom Prio-KLIV;

  • Jansson R, Degerman E, Widén Å, Renöfält BM (2017) Evidensbaserade åtgärder för att restaurera ekologiska funktioner i reglerade vattendrag: vad finns i verktygslådan? 
  • Renöfält BM, Widén Å, Jansson R & Degerman E. Identifiering av påverkan, åtgärdsbehov och åtgärdspotential i vattendrag påverkade av vattenkraft
  • Widén Å, Jansson R, Renöfält BM, Degerman E, Wisaeus D. (2017) Ekologisk reglering

Notera att Energiforskrapporterna ovan ännu inte är publicerade. Om dessa inte hinner publiceras kommer vi skicka ut dem separat via mejl till kursdeltagarna innan kursstart.  Utöver rapporterna kommer vi i samband med de olika presentationerna dela ut material för att deltagarna skall kunna diskutera, och fördjupa sig i olika analyser av påverkan, miljönytta och kostnadsberäkningar.