Rapport

Tillväxtrespons efter askåterföring i bördig granskog

Uppdaterad 2024-03-15 Publicerad 2023-02-08

I det här projektet har tillväxteffekten efter asktillförsel studerats i en granskog på bördig skogsmark i SV Sverige. De behandlingar som testades i försöket var tillförsel av aska, kväve och kombinationen aska och kväve. Tillväxtmätningen gjordes tio år efter tillförseln i de olika försöksbehandlingarna.

I försöksleden med aska ökade granarnas tillväxt med ca 20 % under de tio år som studerades. Förklaringen är mest troligt askans indirekta effekt på kvävetillgången i marken, även om betydelsen av andra näringsämnen inte kan uteslutas. Detta är det första redovisade försöket med en tydligt påvisad ökad trädtillväxt efter tillförsel av aska i skog på mineraljord.

Nyheter

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet i fjärrvärmenätet

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.

2 jul 2024


Vertikala dubbelsidiga paneler för agrivoltaics

På Kärrbo prästgård i Västerås pågår ett forskningsprojekt om agrivoltaics, det vill säga jordbruk och solenergi i kombination, sedan 2020. Det tyska företaget Next2Sun har levererat de dubbelsidiga vertikala solcellspanelerna.

24 jun 2024


Kunskap som främjar solel i Sverige

Solve är ett kompetenscentrum som stöds av Energimyndigheten. Centret bygger på samverkan mellan sex svenska universitet samt cirka 50 företag och organisationer. SOLVE är nu inne på sitt tredje år.

20 jun 2024


Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

14 jun 2024 - Elnät


Rekommendationer för hantering av övertoner från sol- och vindkraft

För att nyanslutningen av sol- och vindkraft inte ska försämra elkvaliteten betonar en ny rapport behovet av korrekt tillämpning av metoder för att studera och följa upp övertoner. Mer forskning behövs, särskilt kring emissioner från solomriktare och vindkraftverk för att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av övertonsnivåerna.

10 jun 2024 - Elnät


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2023:917

Författare

Ulf Sikström