Nationalkommittén

Svenska Nationalkommittén för CIGRE

Nationella kommittéer finns som lokala organisationer i de olika medlemsländerna. I Sverige företräds CIGRE av Svenska Nationalkommittén för CIGRE.

Kommittén har ett sekretariat som föreslår ledamöter till organisationens internationella studiekommittéer, väljer ut tekniska artiklar till kongresser och föreslår kandidater till organisationens beslutande organ.

Svenska Nationalkommittén har följande uppgifter:

  • Att främja CIGRE i Sverige
  • Att föreslå svenska ledamöter i CIGRE:s studiekommittéer
  • Att förbereda svensk medverkan i kongresserna i Paris
  • Att välja och föreslå svenska tekniska rapporter till ovanstående kongresser
  • Att organisera nationella konferenser och möten
  • Att främja och informera om artiklar för publicering i CIGRE Science & Engineering
  • Att upprätthålla ett korrekt register med de svenska medlemmarna i CIGRE
  • Att samla in och vidarebefordra medlemsavgifter till CIGRE CO
  • Att distribuera information, kontakter med massmedia samt rekrytera nya svenska medlemmar till CIGRE
  • Att upprätta en aktivitetsrapport för den Svenska Nationalkommittén till Forum för nationella kommittéer för CIGRE (FNCC)

Svenska Nationalkommittén utser även svenska kandidater till CIGRE:s beslutande organ. Där så erfordras sker samråd med de nordiska nationalkommittéerna.

Svenska Nationalkommittén ska verka för att svensk expertis presenterar tekniska rapporter med hög kvalitet och aktivt medverkar vid CIGRE:s kongresser.

Sammansättning

Bo Westman från HitachiEnergy Sweden, ordförande

Ulf Moberg från Svenska kraftnät, vice ordförande

Viktoria Neimane från Vattenfall Eldistribution

Stephan Stålered från Ellevio

Claes Bengtsson från HitachiEnergy Sweden

Jörgen Blennow från Chalmers Tekniska Högskola

Mehrdad Ghandhari från Kungliga Tekniska Högskolan

Olof Samuelsson från Lunds Tekniska Högskola

Susanne Stjernfeldt från Energiforsk, programansvarig

CIGRE:s generalsekretariat

Länk till CIGRE:s generalsekretariat i Paris.