Studiekommittéer

Aktiva studiekommittéer

Syftet för Cigres studiekommittéer är att främja informationsutbyte inom respektive område. Varje kommitté organiserar och utför också studier för teknisk utveckling och för att bygga upp kunskap. Det sker normalt via arbetsgrupper som i vissa fall är gemensamma för flera studiekommittéer. Genom att delta i en arbetsgrupp är du med i kunskapsfronten vilket stärker ditt företags kunskapsutveckling och konkurrenskraft.

Det finns 16 stycken studiekommittéer. Varje studiekommitté upprättar, bevakar och fördjupar det aktuella delområdet enligt en aktivitetsplan. Kommunikationen sker genom symposier, regionala konferenser, publikationer, tidningen Electra och tekniska broschyrer. Vi tar också fram populärvetenskapliga publikationer, tidskriften Electra och tekniska broschyrer.

En studiekommitté består av en ordförande, upp till 24 medlemmar (12 ordinarie medlemmar och 12 observatörer), varav högst en per land, samt en sekreterare. Dessutom kan ett antal experter utses som observatörer och delta i arbetet och under möten. Medlemmarna utses av fullmäktige för perioder om 6 år. Sverige har en ledamot i varje kommitté, se listan till höger.

För att bevaka och fördjupa ett aktuellt delområden kan också arbetsgrupper bildas som hör till respektive studiekommitté. Varje studiekommittéansvarig ser till att utse svenska ledamöter för intressanta arbetsgrupper inom sitt ansvarsområde. Uppdragsbeskrivning och namn på sammankallande (convenor) för dessa arbetsgrupper hittas på Cigres webbplats. Studiekommittéansvarig föreslår svenska deltagare till sammankallande för respektive WG.

Det finns också en mer detaljerad beskrivning av studiekommittéernas verksamhet.

För arbetsbeskrivning, se SC-arbetsbeskrivning.

Studiekommittéer och svenska ledamöter 2022-2024

EQUIPMENT

Rotating Machines A1, Fredrik Sahlén från ABB

Power transformers and reactors A2, Kent Olsson från Hitachi Energy Sweden

Transmission and distribution equipment A3, Milan Radosavljevic från Vattenfall Eldistribution

TECHNOLOGIES

Insulated Cables B1, Danijela Palmgren från NKT

Overhead Lines B2, Andreas Adolfsson från Vattenfall Eldistribution

Substations and electrical installations B3, Tommie Lindquist från RISE

DC systems and power electronics B4, Bo Westman från Hitachi Energy Sweden

Protection and Automation B5, David Erol från Vattenfall

SYSTEMS

System Development and Economics C1, Mattias Jonsson från Svenska kraftnät

System Operation and Control C2, Emil Hillberg, från RISE

System Environmental Performance C3, Tor Laneryd, Hitachi Energy Sweden

System Technical Performance and analysis C4, Christer Norlander från Svenska kraftnät

Power Supply Regulation and Trading C5, vakant

Distribution Systems and Dispersed Generation C6, David Lundback från Vattenfall Eldistribution

MATERIALS/IT

Materials and Emerging Technologies for Power Systems D1, Henrik Hillborg från Hitachi Energy Sweden

Information System and Tele-communication for Power Systems D2, vakant