Smarta elnät

Smarta elnät 2014 till 2018

Forskningsprogrammet Smarta Elnät pågick mellan 2014 och 2018. Målet var att mäta tillståndet i nätet för att kunna styra flödet av el och byta information mellan olika aktörer på elmarknaden för att minska kostnader och klimatpåverkan.

Nyttan med ett smart elnät är att elproducenter, elnätsägare och kunder kan få säkrare och effektivare leveranser, men också relevant information till exempel om avbrott.

Ett smart elnät underlättar för producenter, nätägare och elhandlare eftersom informationsunderlag finns tillgängligt för att utföra reparationer och underhåll, identifiera bortkopplade kunder och genomföra spänningsstyrning enklare och till lägre kostnader. En förändrad produktion och ett annorlunda konsumtionsmönster av el ger också en samhällsnytta genom att det blir en minskad miljöpåverkan och lägre förluster i överföringen av energi.

Nytta för kunden, elsystemet har en bättre tillförlitlighet. Kunderna kan få information om elavbrott, men också elleveranser till lägre kostnader. 

Nytta för energibolaget, nätägare och elhandlare kan utföra reparationer, underhåll, spänningsstyrning, identifiering av bortkopplade kunder mycket mer effektivt. Dessutom blir kostnaderna för investeringar lägre. 

Nytta för samhället,
på systemnivå märks skillnaden i en förändrad produktion och ett annorlunda konsumtionsmönster. Dessutom bidrar Smarta Elnät med en minskad miljöpåverkan och lägre överföringsförluster.

Programmet resulterade i många viktiga forskningsrapporter som finns att ladda ner under Elnätens digitalisering och IT-säkerhet