Rapport

Långsiktiga investeringar och handel på framtidens elmarknad

Det svenska elsystemet håller på att ställas om. Vind- och solkraft byggs ut i snabb takt samtidigt som efterfrågan på el väntas öka kraftigt under de närmaste decennierna. Syftet med det här projektet har varit att identifiera och analysera de utmaningar som omställningen av elsystemet innebär och att bedöma hur och av vem som utmaningarna bör hanteras.

En stor utmaning rör incitamenten för långsiktiga investeringar i elsystemet. En annan stor utmaning rör elmarknadens regelverk, ”design”, och organiseringen av handelsplatser med mera. Den fråga som analyseras är om regelverket och övriga delar av elmarknadens utformning, kommer att vara ändamålsenliga och effektiva även i en framtid med en hög andel vind- och solkraft i produktionen av el.

En slutsats i projektet är att det är motiverat att som en ”försäkring” bygga upp en strategisk reserv med anläggningar som med kort varsel kan tas i bruk vid hotande kapacitetsbrist såväl under några timmar som under flera dygn i sträck. Men förutom införandet av en permanent strategisk reserv är det inte motiverat med några väsentliga förändringar av elmarknadens grundläggande regelverk. Däremot kommer elmarknadens aktörer, inklusive systemoperatören (Svenska kraftnät), att behöva anpassa handelsregler, kontraktsformer och mycket annat till de ändrade förutsättningar som omställningen till ett elsystem med hög andel vind- och solkraft innebär.

Nyheter

Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

25 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:859

Författare

Lars Bergman, Niclas Damsgaard, Nils Henrik M. Von Der Fehr, Pär Holmberg, Lars Joelsson, Per Lundström, Anders Moritz, Mats Nilsson, Rickard Nilsson, Andreas Regnell, Jan Rönnback, Jan Strömbergsson, Magnus Thorstensson och Stefan Montin