Rapport

Långsiktiga investeringar och handel på framtidens elmarknad

Uppdaterad 2024-05-30 Publicerad 2022-05-31

Det svenska elsystemet håller på att ställas om. Vind- och solkraft byggs ut i snabb takt samtidigt som efterfrågan på el väntas öka kraftigt under de närmaste decennierna. Syftet med det här projektet har varit att identifiera och analysera de utmaningar som omställningen av elsystemet innebär och att bedöma hur och av vem som utmaningarna bör hanteras.

En stor utmaning rör incitamenten för långsiktiga investeringar i elsystemet. En annan stor utmaning rör elmarknadens regelverk, ”design”, och organiseringen av handelsplatser med mera. Den fråga som analyseras är om regelverket och övriga delar av elmarknadens utformning, kommer att vara ändamålsenliga och effektiva även i en framtid med en hög andel vind- och solkraft i produktionen av el.

En slutsats i projektet är att det är motiverat att som en ”försäkring” bygga upp en strategisk reserv med anläggningar som med kort varsel kan tas i bruk vid hotande kapacitetsbrist såväl under några timmar som under flera dygn i sträck. Men förutom införandet av en permanent strategisk reserv är det inte motiverat med några väsentliga förändringar av elmarknadens grundläggande regelverk. Däremot kommer elmarknadens aktörer, inklusive systemoperatören (Svenska kraftnät), att behöva anpassa handelsregler, kontraktsformer och mycket annat till de ändrade förutsättningar som omställningen till ett elsystem med hög andel vind- och solkraft innebär.

Nyheter

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet i fjärrvärmenätet

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.

2 jul 2024


Vertikala dubbelsidiga paneler för agrivoltaics

På Kärrbo prästgård i Västerås pågår ett forskningsprojekt om agrivoltaics, det vill säga jordbruk och solenergi i kombination, sedan 2020. Det tyska företaget Next2Sun har levererat de dubbelsidiga vertikala solcellspanelerna.

24 jun 2024


Kunskap som främjar solel i Sverige

Solve är ett kompetenscentrum som stöds av Energimyndigheten. Centret bygger på samverkan mellan sex svenska universitet samt cirka 50 företag och organisationer. SOLVE är nu inne på sitt tredje år.

20 jun 2024


Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

14 jun 2024 - Elnät


Rekommendationer för hantering av övertoner från sol- och vindkraft

För att nyanslutningen av sol- och vindkraft inte ska försämra elkvaliteten betonar en ny rapport behovet av korrekt tillämpning av metoder för att studera och följa upp övertoner. Mer forskning behövs, särskilt kring emissioner från solomriktare och vindkraftverk för att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av övertonsnivåerna.

10 jun 2024 - Elnät


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:859

Författare

Lars Bergman, Niclas Damsgaard, Nils Henrik M. Von Der Fehr, Pär Holmberg, Lars Joelsson, Per Lundström, Anders Moritz, Mats Nilsson, Rickard Nilsson, Andreas Regnell, Jan Rönnback, Jan Strömbergsson, Magnus Thorstensson och Stefan Montin