Projekt

Hållbarare biobränslen i fjärrvärmesektorn – förstudie

Projektets långsiktiga mål är att säkerställa och öka acceptansen för fjärrvärme från biobränslen på kort och lång sikt genom att utreda hur hela värdekedjan för biobränsleanvändning i fjärrvärmesektorn kan bli mer hållbar.

Biobränslen står för över 40% av den tillförda energin för fjärrvärmeproduktion. En stor del av detta utgörs av restprodukter från skogen. En utmaning för fjärrvärmebranschen är ett ökat ifrågasättande av dessa biobränslen.

Ännu kommer kritiken främst från EU och miljöorganisationer, men även fjärrvärmekunder kan komma att ställa högre krav. I debatten om skogen handlar argumenten i stort om att användning av biobränslen från skogen å ena sidan bidrar till att lösa klimatfrågan, men å andra sidan äventyrar bevarande av biologisk mångfald om skogsbruket fortsätter att bedrivas på samma sätt som idag. Det finns därmed ett behov av ökad kunskap om hur fjärrvärmekundernas krav idag och i framtiden matchar fjärrvärmeföretagens aktiviteter och leverantörernas möjligheter att erbjuda hållbara biobränslen.

Projektets långsiktiga mål är att säkerställa och öka acceptansen för fjärrvärme från biobränslen på kort och lång sikt genom att utreda hur hela värdekedjan för biobränsleanvändning i fjärrvärmesektorn kan bli mer hållbar. Denna förstudie ska öka kunskapen om vad som konkret redan görs och kan göras för att öka hållbarheten i fjärrvärmesektorns biobränsleanvändning och på så sätt säkerställa långsiktig acceptans. Vilka möjligheter har branschen att ställa hållbarhetskrav på exempelvis leverantörerna av biobränslen? Vilka krav kan de ställa (FSC-märkning, avsättning av skog för bevarande, hållbar användning av askor m.m.)? Hur ser fjärrvärmeföretagens kunder på användningen av biobränslen idag och framöver? Vilka lärdomar kan dras från andra områden, t.ex. energiåtervinning av avfall?

Om projektet

Projektledare
Jenny Gode, Profu AB
Tid

juli 2022 - juni 2023