Projekt

Korrosion av fjärrvärmeledningar orsakad av läck- och galvaniska strömmar

Målet med projektet är ta fram en Energiforskrapport med anvisningar så att energiföretagen skall kunna motverka uppkomsten av korrosionsskador orsakade av läckströmmar från både lik- och växelströmsanläggningar. Även olika åtgärder för att hindra galvanisk korrosion på FV-ledningar orsakade av till exempel rostfria konstruktioner och jordningslinor av koppar kommer att tas fram. Ett ytterligare mål är att ta fram underlag till förbättring av FV-branschens läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkylaledningar D:211 när det finns risk för läck- eller galvaniska strömmar.

I dagsläget hittar energiföretagen läckor som kan tyckas vara oförklarliga. De sker inte vid svetsar där man kan tänka sig att det uppstått svetsfel utan snarare i samband med elkablar, kraftledningar, katodiskt skyddsinstallationer av främmande konstruktioner eller vid spårbunden trafik. Det har även uppmätts potentialskillnader i FV-ledningars mediarör i samband med spårtrafik som korsar ledningarna. Att tidiga uppkomna läckor orsakade av korrosionsangrepp indikerar på att FV-ledningar kan vara utsatta för antingen läckströmmar (växel- eller likströmmar) eller galvanisk korrosion.

I projektet genomförs fältmätningar för att fastställa förekomsten av läckströmmar och galvaniska strömmar hos FV-ledningar som är placerade i närheten av likströmsanläggningar såsom anläggningar för högspänd lik- och växelström, likströmsdrivna spårvagnar och katodiskt skyddade markförlagda konstruktioner, etc.

Om projektet

Projektledare
Bror Sederholm, RISE AB
Tid

september 2022 - september 2024