Taiwan gör helt om och behåller kärnkraften

Taiwan gör helt om och behåller kärnkraften

Manshaan, Taiwan

I en folkomröstning i slutet av november underkände det taiwanesiska folket med en tydlig majoritet regeringens politik att fasa ut kärnkraften. Istället röstade man för att avbryta kolkraftens expansion och börja minska kolberoendet. Regeringen tar nu fram en ny politik baserad på effektivisering, ”grön energi” och kärnkraft. (2018-12-13)

Regeringen i Taiwan har sedan den tillträdde 2016 drivit en mycket strikt linje mot kärnkraften med det uttalade syftet att stänga landets reaktorer senast 2025. Men i en folkomröstning den 24:e november underkändes lagen om reaktorernas stängning. Folkomröstningen resulterade i ett övertygande stöd (59,5 %) för att ändra politiken och driva reaktorerna vidare.

En ännu större majoritet, nära åttio procent av väljarna, motsatte sig en expansion av kolkraften. Därmed stoppas ett pågående bygge av ett nytt kolkraftverk. Väljarna röstade också för att produktionen i de befintliga kolkraftverken ska dras ned med en procent varje år.

Totalt innehöll folkomröstningen tio frågor, några om energipolitiken och några om helt andra saker. Den tionde frågan, den om kärnkraften kom med först sedan Taiwans högsta förvaltningsdomstol agerat.

Kärnkraften blev en folkomröstningsfråga sedan organisationen ”Go green with nuclear” startat en namninsamling. Insamlingen lyckades få ihop namnunderskrifter från mer än de 1,5 % av väljarna som krävs för att en folkomröstning ska hållas. Totalt behövdes 281 745 underskrifter.

Regeringen försökte stoppa omröstningen om kärnkraften genom att tidigarelägga datumet då underskrifterna behövde lämnas in. Det här gjorde att 23 251 underskrifter underkändes då de lämnats in efter det nya sistadatumet (men före det ursprungliga).

En av de engagerade i namninsamlingen, Shih-Hsiu Huang från Nuclear mythbusters, inledde då en hungerstrejk för att protestera mot regeringens hantering. Frågan avgjordes av den högsta förvaltningsdomstolen som godkände de 23 251 underskrifterna. Därmed räckte de insamlade namnunderskrifterna och frågan om kärnkraften togs med i folkomröstningen.

Taiwan har två kärnkraftverk i drift, Kousheng och Maanshan, med två reaktorer vardera. Ett tredje kraftverk Chinshan med två kokvattenreaktorer stängdes permanent så sent som den tredje oktober i år. Vid Lungmen var två ABWR under uppförande när Fukushima inträffade 2011. De båda reaktorerna var då i princip helt färdiga. Vid Lungmen 1 hade uppstartstesterna påbörjats. Projektet har stått still sedan dess.

Regeringen har meddelat att målet att avveckla reaktorerna till 2025 inte längre gäller. Istället är det ett långsiktigt mål att fasa ut kärnkraften. Ekonomiministern Shen Jong-chin kommer att i början av 2019 presentera en ny energipolitik baserad på ”energieffektivisering, grön energi och kärnkraft”. Ministern kommer också att be det statliga energibolaget Taipower att undersöka möjligheten att senarelägga den stängning av Kousheng och Maanshan som varit planerad.

Premiärministern, William Lai, har med motiveringen att folket inte är nöjda meddelat landets president att han är beredd att avgå. Hans regering hade redan innan de tio folkomröstningsfrågorna ett mycket svagt stöd.

Go green with nuclear uttalade när resultatet blev känt att man omedelbart skulle be regeringen att starta de reaktorer som står still och godkänna att drifttiden för de övriga förlängs. Nuclear mythbusters sa att om regeringen inte agerar i enlighet med folkomröstningsresultatet kommer man att samla in namn på nytt så att en ny omröstning kan hållas 2020.

Taiwans energianvändning har växt kraftigt de senaste decennierna. Den är nu tre gånger större än för 30 år sedan. Elanvändningen har växt än snabbare. För 30 år sedan stod kärnkraften för nästan halva elförsörjningen, men dess produktion har varit i princip konstant sedan dess och därför står den numera bara för 15 procent av elproduktionen sedan elproduktionen från kol och fossilgas har byggts ut mycket kraftigt.

Båda reaktorerna vid Chinshan och den ena reaktorn i Kousheng har stått still långa perioder, särskilt under 2017, sedan både regeringen och lokala myndigheter har vägrat utfärda olika typer av tillstånd. Stoppet vid Chinshan 1 varade tre år innan reaktorn slutligen nådde 40 års ålder då licensen löpte ut och reaktorn stängdes. Orsaken till stoppet var från början en bränsleskada. Den åtgärdades och Chinshan 1 fick tillstånd att starta igen, men politiskt var det omöjligt. Chinshan 2 stod still under 2017 efter att regeringen vägrat ge tillstånd att flytta bränsle från reaktorn bränslebassäng till torrförvarsbehållare. I övrigt har Chinshan 2 haft en mycket god tillgänglighet under många år.

Under sommaren 2017 drabbades så Taiwan av ett fem timmar långt strömavbrott efter att ett gaskraftverk fått problem i en redan mycket ansträngd situation. Ungefär hälften av de taiwanesiska hushållen blev strömlösa och den omfattande halvledarindustrin fick problem.

Kärnkraften i Taiwan ser ut att vara räddad, åtminstone för en tid. Det som kommer att avgöra utvecklingen de närmaste åren är, förutom regeringens nya energipolitik, också hur kraftfullt Taiwan kommer att agera för att få ner sina omfattande utsläpp av växthusgaser.

Det två reaktorerna vid Chinshan är förlorade. Efter stängningen den tredje oktober gick de snabbt över i avställning i början av december och de kommer nu att avvecklas.