USA – Renässansen som kom av sig

USA – Renässansen som kom av sig

Bygget av Vogtle 3. Bilden tagen i december 2019.

Strax innan 10-talet tog sin början rådde i USA en stark optimism om kärnkraftens framtid. Tiotals reaktorer skulle byggas. Men allt ändrades när billig skiffergas sänkte elpriserna till mycket låga nivåer. Två reaktorer är nu under uppförande.

I slutet av 00-talet rådde en stark optimism kring kärnkraftens utveckling i USA. Nuclear Regulatory Commission hade just lanserat sitt nya regelverk genom vilket det blev möjligt att få en kombinerad bygg- och driftlicens för nya reaktorer. Under 2007 och 2008 lämnade de amerikanska kraftbolagen in 26 ansökningar om bygg- och driftlicenser. Ytterligare två kom in under 2009. Men, optimismen kom av sig.

Produktionen av skiffergas i USA 2007 var 150 miljoner kubikmeter per dygn. Den växte dock snabb och hade 2011 passerat 500 miljoner kubikmeter. Idag är man uppe i två miljarder kubikmeter per dygn. Den kraftiga ökningen i gasutvinningen ledde till låga priser på fossilgas i USA. Det blev snabbt väldigt billigt att producera el i gaseldade kraftverk.

Den billiga gasen satte kärnkraftsbranschen i USA under hård ekonomisk press. Även de befintliga reaktorerna fick svårt att konkurrera med elproduktion från fossil gas. I ett sådant läge var det väldigt svårt att bygga nya reaktorer, med höga kapitalkostnader, lönsamt.

Olyckan i Fukushima 2011 var inte en lika viktig anledning till att den amerikanska utbyggnaden kom av sig som den billiga gasen. De flesta projekten var redan på väg att avbrytas när olyckan inträffade.

De 28 ansökningarna som NRC fick in ledde till att 14 bygg- och driftlicenser utfärdades.  Fyra ansökningar är pausade och resten har dragits tillbaka. Av de 14 utfärdade tillstånden har fyra lett till att reaktorer har börjat byggas, sex har avbrutits och åtta tillstånd ligger idag vilande. Kraftbolagen har tillstånd att börja bygga men avvaktar.

Den nionde mars 2013 startade officiellt det första reaktorbygget i USA på trettio år när de första gjutningarna påbörjades för Virgil C. Summer 2 i South Carolina. Tre dagar senare påbörjades bygget av Vogtle 3 i Georgia. I november samma år påbörjades block 3 vid VC Summer och Vogtle 4. Alla fyra reaktorerna var Westinghouse tryckvattenreaktor AP1000. Fyra AP1000 – Haiyang 1 och 2 samt Sanmen 1 och 2 alla i Kina – var då redan under byggnation sedan 2009/2010.

I oktober 2015 började det vara uppenbart att bygget av de fyra amerikanska reaktorerna inte följde tidplanen. Westinghouse köpte då CB&I Stone and Webster som stod för arbetena på marken vid båda byggena. Det innebar att Westinghouse tog över kontrollen, men också att man fick ta ansvar för de kostnader förseningarna lett till.

I december 2016 skrev dåvarande ägaren Toshiba ner värdet på Westinghouse med flera miljarder dollar. Toshibas aktie backade 12 procent. I mars 2017 försattes Westinghouse i konkurs. Man talade då om att byggena av de fyra blocken skulle fortsätta under en övergångsperiod. De två blocken vid VC Summer var då till 60 procent färdigställda. I princip alla komponenter hade hunnit levereras till byggplatsen.

Den sista juli 2017 meddelade ägarna av VC Summer att projektet avbröts. Prognosen var då att bygget skulle bli fyra år försenat och 75 procent dyrare än vad man tänkt sig. Det kunde man inte försvara. Bygget av Vogtle 3 och 4 fortsatte och de två blocken är idag det enda som återstår av den renässans för kärnkraften som det talades så mycket om i USA under den andra halvan av 00-talet.