Riksdagen tillkännager forskningsbehov inom kärnteknik

Riksdagen tillkännager forskningsbehov inom kärnteknik

Genom en reservation till Näringsutskottets betänkande kring energipolitik riktar riksdagen en uppmaning till regeringen att forskning kring alla relevanta kraftslag, inklusive kärnkraft, bör bedrivas. Reservationen har förts fram av Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna och röstades igenom av riksdagen den 12 juni. (2019-06-24)

Partierna bakom reservationen framför att forskning inom kärnkraftsteknik är viktig oavsett vad man tycker om kärnkraften. Hög kompetens inom området är väsentligt för att på ett säkert sätt både driva och avveckla de svenska reaktorerna och för att ta hand om det radioaktiva avfallet. Man hänvisar även till industrins behov av leveranssäker el och låga elpriser samt fortsatt export av fossilfri el. Vissa av motionärerna bakom reservationen anger specifikt att Sverige bör satsa på forskning inom fjärde generationens kärnkraft och att Sverige bör uppföra en forskningsreaktor för detta ändamål.

I tillkännagivandet framgår också att man bör öppna för möjligheten att låta Energimyndighetens årliga forskningsbudget om cirka 1,5 miljarder kronor att få omfatta kärnteknisk forskning jämte annan forskning kring fossilfri energi.

I budgeten för 2019 står redan angivet att Energimyndighetens forskningsbudget ska omfatta kärnkraftsforskning. Dock har regeringen underlåtit en sådan utveckling, vilket resulterade i att Moderaterna har KU-anmält energiminister Anders Ygeman. Det här tillkännagivandet sätter ytterligare press på regeringen att låta Energimyndigheten inkludera kärnkraften i sin forskningsbudget.