Stor svensk satsning på kärnkraftsforskning

Stor svensk satsning på kärnkraftsforskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning har utlyst 200 miljoner kronor för forskning riktad mot FN:s hållbarhetsmål för 2030. En fjärdedel av pengarna går till ”Framtidens kärnkraft”.

2019-08-27

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) kallar sitt nya program SSF-ARC, vilket ska uttydas som ”SSF Agenda 2030 Research Centres on Future Advanced Technology for Sustainability”. Forskningen inom programmet ska vara inriktad mot FN:s hållbarhetsmål för 2030 och därmed de största utmaningar mänskligheten står inför. Programmet riktar sig mot fyra specifika områden; nästa generations antibiotika och förebyggande av pandemier; genteknik för växtförädling; väte och bränsleceller samt framtidens kärnkraft.

Vartdera området ska tilldelas 40-60 miljoner kronor i ett enda anslag per område. Tanken är att skapa centrum som under fem till sex år fokuserat ska kunna arbeta med sin uppgift. Medlen får användas både till utrustning och till doktorandtjänster.  Däremot är det begränsat hur stor del av seniora forskares lön som kan tas från anslaget.

SSF skriver i utlysningen att kärnkraft kommer att behövas ”under en övergångsperiod för att hålla nere förbränningen av fossila bränslen”. Man har tänkt sig att anslaget ska gå till forskning kring fjärde generationens kärnkraft, små modulära reaktorer och acceleratordrivna system för transmutation av använt bränsle. SSF menar att kärnkraften behövs för att hjälpa världen bli kvitt kolet och för att möta den ökade efterfrågan man ser framför sig när till exempel transporter elektrifieras. Kärnkraften beskrivs som ett komplement till vind-, sol- och vågkraft.

Tanken är att fyra till sex seniora forskare ska stå bakom varje ansökan. De behöver inte komma från samma organisation, men huvudsökande måste komma från ett universitet. Huvudsökande måste också kunna fungera som den sammanhållande under hela projektperioden.

I Sverige är det Uppsala, KTH och Chalmers som har starka forskargrupper inom kärnkraftsområdet. Satsningen är efterlängtad bland forskarna där och arbetet med att förbereda ansökningarna, som ska vara inlämnade i januari, har redan inletts.

Christian Ekberg, professor i kärnkemi på Chalmers säger att ”Det är skönt att se denna satsning på fossilfri elproduktion som verkligen bådar gott för framtiden för såväl kunskapsbevarandet som för klimatet.”

SSF:s satsning utgör ett bra komplement till de forskningsmedel som idag finns från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och från branschen genom Svenskt Kärntekniskt Centrum (SKC). Myndighetens medel är främst riktade mot säkerhetsfrågor och i en del fall mot att upprätthålla central kompetens inom landet. Industrins pengar har mer en inriktning mot de frågor som behöver lösas för att upprätthålla driften av reaktorerna under många år till, även om det även här finns ett starkt inslag av kompetensförsörjningsfrågor. Utlysningen från Stiftelsen för Strategisk Forskning kompletterar de pengar som redan finns genom att de nya pengarna är inriktade mot innovation och utveckling av helt ny kärnkraftsteknik. Pengarna passar därmed väl in genom att bidra till forskning som tidigare haft svårare att få medel.

Processen att välja ut de projekt som ska beviljas medel påbörjas i januari med tanken att projekten ska kunna komma igång under augusti eller september 2020.