Rapport

Låglutande galler och betydelsen av spaltvidd för ålpassage

Projektet har experimentellt testat hur spaltvidden för låglutande galler påverkar den avledande funktionen för ål, de hydrauliska egenskaperna och omfattningen av drivgodsproblematik. Hypotesen var att låglutande galler har en både fysisk och beteendemässig avledande funktion, vilket innebär att ål som fysiskt kan passera gallret väljer att inte göra det, utan i stället visar en preferens för flyktöppningarna.

Projektets frågeställningar delades upp i tre delområden: fiskebeteende, hydraulik och drivgodsproblematik. Fiskbeteendet som främst skulle studeras var passageeffektivitet, det vill säga andelen ål som framgångsrikt leddes in i flyktöppningen, tidsåtgång för passage samt skadeförekomst hos fisk som passerat gallret.

De hydrauliska egenskaperna vid gallret skulle studeras i form av fallförluster samt turbulens och hastighetsprofiler i anslutning till gallret. Vi hoppades även kunna relatera observerat fiskbeteende till uppmätt hydraulik vid gallret.

Avbrutet experiment
Drivgodsproblematiken skulle undersökas med avseende på gallrets självrensande effekt samt mängden passerat drivgods vid manuell rensning. På grund av förseningar av färdigställandet av rännan samt av djuretiska skäl togs beslutet att avbryta experimentet i slutet av november 2017.  

Planen är att, utanför Krafttag ål, köra två parallella galleruppställningar i rännan. En med α-galler och en med β-galler, där båda försökssektionerna i rännan är 24 meter långa, 4 meter breda och 2 meter djupa.

Nyheter

Utveckling och innovation en drivkraft

Energiforsks nya styrelseordförande Tomas Wall, vars hela karriär handlat om energisektorns utveckling och förändring, menar att vi måste ställa befintliga teknologier mot nya och våga utmana de rådande systemen.

5 jun 2020


Klimatprojekt förbereder energisektorn

Det varmaste året som någonsin har uppmätts i Europa var 2019 enligt aktuella siffror. Det innebär att förutsättningarna för olika energislag påverkas, att energianvändningen förändras och att hela energisystemet blir mer sårbart.

19 maj 2020


CIGRE går online

Den snart 100-åriga organisationen CIGRE, vars verksamhet är inriktad på forskning och utveckling kring högspänd elektrisk energi, ersätter sin kongress i augusti med webbinarier.

15 maj 2020


Spännande arbete med standard för ursprungsgarantier

Standarden för energirelaterade ursprungsgarantier genomgår just nu ett större revideringsarbete och går från att vara frivillig till att bli en mandaterad standard, reglerad genom lagstiftning i EU. Energiforsk följer kontinuerligt utvecklingen och ger energiföretagen en möjlighet att påverka.

4 maj 2020


Linjeagenter har koll på luftledningar

I delar av Sverige består elnätet på landsbygden fortfarande av luftledningar. Att ha full kontroll på långa sträckor av ledningar är svårt. Ofta sker manuell felsökning av tekniker på plats vilket tar tid, kräver mycket arbetskraft och medför höga kostnader.

29 apr 2020


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

Inte en slutrapport

Författare

Daniel Nyqvist och Olle Calles, Karlstads universitet samt David Aldvén, Vattenfall AB