Om projektet

Om förstudien

Förstudien är förberedande för en större satsning inom området. En kunskapssammanställning kommer att tas fram som sammanfattar dagens kunskap på ämnet och vilka satsningar som är på gång i Sverige och övriga Europa.

Resultatet kommer att svara på frågan vilka systemvinster och synergier som kan åstadkommas genom att knyta ihop infrastruktursystemen för el och gas, och även fjärrvärme:

  • Hur gasinfrastrukturen kan användas för att uppnå kostnadseffektiv flexibilitet i elsystemet (biogas som flexibilitetsresurs, systemtjänster).
  • Hur gasnätet kan hjälpa kraftsystemet och elnätet för att minska problem med kapacitetsbrist, och därigenom identifiera nya affärsmöjligheter för hållbar gas.

Dessutom ingår en översikt över den systemforskning som eventuellt redan idag görs inom området.

Förstudien ger också förslag på ett större forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt. Det projektet ska innefatta hela energisystemet för en ökad sektorkoppling mellan el, gas och fjärrvärme.