Utlysning

Skogsindustriella programmet tar emot nya projektidéer

Energiforsks skogsindustriella program bedriver forskning som tar sikte på handfasta projekt kring de problem som upplevs på massa- och pappersbruken.

Vi uppmuntrar projektutförare inom näringsliv och akademi att skicka in projektförslag. 

Det går bra att skicka in projektidéer utan ha någon tilltänkt projektutförare. Lämna din projektidé i en enkel wordmall. Programstyrelsen kommer att värdera varje förslag och kommer därefter att bjuda in de som lämnat de mest intressanta förslagen att presentera en mer utförlig beskrivning.

Prioriterade forskningsområden

Vi efterlyser projekt med fokus på processen för tillverkning av massa och papper inom följande inriktningar:

  • Att kunna nyttiggöra sidoströmmar och restvärme
  • En effektiv kemikalieanvändning och återvinning av kemikalier
  • Ökad energieffektivisering

Enkel projektbeskrivning

Förslagsställaren behöver inte skriva en fullständig projektansökan i det första skedet. Projektidén kan anpassas efter återkoppling från programstyrelsen, och projektledaren kan ta fram en komplett projektbeskrivning i ett andra skede. Beslut om stöd från Skogsindustriella programmet fattas därefter av programstyrelsen. I de fall som anses tillämpliga söks statliga medel. För varje enskilt fall diskuteras då hur den formella ansökan ska utformas.

Medfinansiering 

Projekt som bedrivs inom Skogsindustriella programmet ska planeras så att de kan slutredovisas under 2023. Tillgängliga medel från Skogsindustriella programmet är begränsade. Ett normalstort projekt omfattar cirka 400 tkr från programmet, men är inte begränsat till det. En hög andel annan medfinansiering är i de flesta fall nödvändig. Endast i undantagsfall kommer projekt som saknar eller har låg andel annan finansiering att beviljas.

Välkommen med din projektidé! 

Du ansöker genom att mejla Marie Kofod-Hansen. 

 

Tidplan för ansökningsprocessen 2020

Sista dag  för projektidé

Besked senast

Utförlig beskrivning

Styrgruppen beslutar

 16 september

19 september

29 september

Preliminärt oktober 

 

 

 

 

Utlysningar