Utlysning

Skogsindustriella programmet tar emot projektidéer!

Energiforsks skogsindustriella program bedriver forskning som tar sikte på handfasta projekt kring de problem som upplevs på massa- och pappersbruken.

Med utgångspunkt från programbeskrivningen uppmuntrar vi projektutförare inom näringsliv och akademi att skicka in projektförslag. Vi välkomnar till exempel idéer kring nyttiggörande av restvärme eller hur kemikalieanvändningen i beredningen av matarvatten kan effektiviseras. 

Det går också bra att skicka in projektidéer utan ha någon tilltänkt projektutförare. Lämna din projektidé i en enkel wordmall. Programstyrelsen kommer att värdera varje förslag och kommer därefter att bjuda in de som lämnat de mest intressanta förslagen att presentera en mer utförlig beskrivning.

Prioriterade forskningsområden

  • Att kunna nyttiggöra sidoströmmar och restvärme
  • En effektiv kemikalieanvändning och återvinning av kemikalier
  • Ökad energieffektivisering

Enkel projektbeskrivning

Förslagsställaren behöver inte skriva en fullständig projektansökan i det första skedet. Projektidén kan anpassas efter återkoppling från programstyrelsen, och projektledaren kan ta fram en komplett projektbeskrivning i ett andra skede. Beslut om stöd från Skogsindustriella programmet fattas därefter av programstyrelsen. I de fall som anses tillämpliga söks statliga medel. För varje enskilt fall diskuteras då hur den formella ansökan ska utformas.

Medfinansiering 

Projekt som bedrivs inom Skogsindustriella programmet ska planeras så att de kan slutredovisas senast under 2022. Tillgängliga medel från Skogsindustriella programmet är begränsade, i dagsläget finns 5,66 Mkr att fördela. Ett normalstort projekt omfattar cirka 400 tkr från programmet, men är inte begränsat till det. En hög andel annan medfinansiering är i de flesta fall nödvändig. Endast i undantagsfall kommer projekt som saknar eller har låg andel annan finansiering att beviljas.

Välkommen med din projektidé!

Använd mallen för projektidéer och mejla den till Helena Sellerholm som är programkoordinator för programmet. 

Tidplan för ansökningsprocessen 2020

Sista dag  för projektidé

Besked senast

Utförlig beskrivning

Styrgruppen beslutar

 12 april

24 april

 28 maj

9 juni

 Preliminärt augusti 2020