Projekt

Kostnad för solelanläggningar på villor

Hur ser den totala kostnaden ut för ett solcellssystem på en villa? Den totala kostnaden beror inte bara på kostnaden för hårdvaran, utan även så kallade mjuka kostnader som till exempel arbetskostnader, frakt och resekostnader, tillstånd och idrifttagning, samt skatter och avgifter.

Kostnaderna för hårdvaran till solcellsanläggningar har kontinuerligt sjunkit under de senaste åren, vilket gör att priserna för takmonterade nätuppkopplade solcellssystem för småhus har gått ner. Men ett solcellssystems totala kostnad beror inte bara på kostnaden för hårdvaran. De mjuka kostnaderna som arbetskostnader etc, utgör en stor del i en villaanläggnings totalkostnad.

I år är det det sista året som privatpersoner kan använda sig av solcellsstödet. För 2021 föreslås att stödsystemet ersätts av ett grönt avdrag. Solcellsstödet gav rätten till en procentuell ersättning av den totala systemkostnaden, vilket gjorde att de underliggande kostnadsposternas storlek och inbördes fördelning inte spelande någon roll, men för det föreslagna gröna avdraget föreslås att stöd inte ges till alla kostnader associerade med uppförandet av en villaanläggning, utan endast debiterade arbets- och materialkostnader.

Det finns därför ett värde i att undersöka hur stor del dessa kostnader utgör av den totala systemkostnaden. Målsättningen med det här projektet är att samla in underlag om de faktiska kostnaderna för typiska villassystem som installerats under våren 2020 och ta fram ett snitt samt spann för de olika kostnadsposterna. För att få ett bra statistiskt underlag är målsättningen att samla in uppgifter från 100-150 faktiska villasystem från minst 10 olika företag.

 

 

Om projektet

Projektledare

Johan Lindahl

Tid

september 2020 - januari 2021