Projekt

Brottmoder och brottförlopp hos betongdammar grundlagda på berg

Vid konsekvensklassificering av betongdammar, eller dammbrottsimuleringar för beredskapsplanering, är antaganden om brottets utbredning och brotthastighet i många fall avgörande. Förbättrad kunskap och metodik skulle leda till säkrare bedömningar och ett bättre underlag för konsekvensklassificeringar, större noggrannhet av dammbrottsflödets storlek och utveckling i tid och därmed även säkrare bedömning av risker.

I ett tidigare projekt inom Energiforsk genomfördes en omfattande litteraturstudie för att kartlägga kunskapsläget om betongdammars brottförlopp och rekommendationer för fortsatt forskning. Där konstaterades att kunskapen om brottmoder för betongdammar är relativt god men kunskapen om brottets storlek och utbredningshastighet är begränsad. 

Fysiska modellförsök som tidigare har genomförts är antingen mekaniska, där dammar belastas med mekaniskt tills brott uppstår, eller genom hydrauliska modellförsök i syfte att studera en flodvågs utbredning i till exempel dalgångar. Det finns inget försök som kombinerar mekaniska och hydrauliska dammbrott i syfte att fånga brottutvecklingen. Dessa modellförsök har även i första hand fokuserat på förbättrad förståelse för brottmoder och har inte lett till en bättre förståelse av brottutveckling och brottstorlek. För att kunna simulera brottförloppet krävs därför en utveckling av metodiken för att kunna fånga förloppet på ett verklighetstroget sätt.

Projektet består av följande delar

  1. Parameterstudie och dammbrottssimuleringar för att bestämma vilka förutsättningar som bör antas vid modellering.
  2. Utformning av ett koncept för fysiska modellförsök inkl. bestämning av skalfaktorer för skalmodellförsök.
  3. Förberedande dammbrottsberäkningar med fokus på dammbrottsflöde och tid för utveckling.

Om projektet

Projektledare

Richard Malm, KTH

Utförare

Marie Westberg Wilde, KTH/ÅF
Fredrik Johansson, KTH
Erik Nordström, KTH/Vattenfall
James Yang, KTH/Vattenfall

Tid

oktober 2019 - december 2020