Projekt

Sannolikhetsbaserade metoder för utvärdering av fyllningsdammar

För fyllnimngsdammar är de vanligaste orsakerna till brott inre erosion eller släntskred. När man utvärderar släntstabilitet görs en beräkning av säkerhetsfaktorn som baseras på antaganden om ingående parametrar kombinerat med en känslighetsanalys. Det här är en litteraturstudie som på ett systematiskt sätt ska ställa upp villkor för gränstillstånd som går att skatta genom beräkningar.

Det finns i dag inget noggrant sätt att uppskatta sannolikheten för brott genom inre erosion. De flesta metoder för skattning av inre erosion är kvalitativa, det vill säga man gör jämförelser mellan olika kriterier. En metod som tar hänsyn till sårbarhet mot flera olika mekanismer och hur de samverkar skulle underlätta för dammägare och öka möjligheten att genomföra rätt insatser vid rätt tidpunkt och plats. 

Om projektet

Tid

januari 2019 - december 2019