Projekt

Distribuerade kyllager i fjärrkylanät

En ökad efterfrågan på kyla väntas i hela Europa också i Sverige. Det beror på ett varmare klimat, bättre isolerade byggnader och ett ökat krav på komfort. Vi vänjer oss vid ett behagligt klimat och tolererar inte stora variationer. Det här projektet handlar om hur kyllager ute i fjärrkylanäten kan bidra till en jämn och effektiv produktion av kyla som maximerar andelen naturlig kyla i systemet.

Målet är att med hjälp av modellberäkningar genomföra en utvärdering av hur olika lösningar för kyllager kan möta upp en ökad efterfrågan på fjärrkyla med en begränsad distributions- och produktionskapacitet, kan minimera behovet av reservkapacitet och kan kvalitetssäkra leveranser för prioriterade kunder.

Med hjälp av resultat från modellerna ska en optimal integration och strategier för drift av olika lagringsteknik beskrivas. Nyckelparametrar som används vid utvärdering av alternativen är exempelvis undviken topplasteffekt, antal MWh topplast per dygn och vad kostnaden är för dessa effekter. Vidare ska ett samhälleligt perspektiv undersökas eftersom effektbesparingar kan inverka direkt exempelvis på elsystemet genom kyllagrets möjlighet att absorbera överskottsel i systemet via produktions av kyla frikopplad från kylbehov.

Projektet utförs av KTH i samarbete med Norrenergi. Systemet för Norrenergis fjärrkyla blir är därför i första hand det nät som studeras. Resultaten kommer att presenteras med fokus på generaliserbarhet och flera leverantörer av fjärrkyla kommer att inkluderas i resultatanalys och syntes.

Resultaten ska kunna användas som underlag till strategiska beslut om integration av kyllager i fjärrkylasystem.

Projektet, som utförs av Viktoria Martin projektledare och Saman Nimali Gunasekara som är postdoc på KTH, ingår som ett delprojekt i "Termiska energilager - lösningen för ett flexibelt energisystem", ett projekt som har beviljats medel av inom Energimyndighetens program TERMO. Projektet genomförs också i nära samarbete med övriga delprojekt.

 

Om projektet

Projektledare

Saman Nimali Gunasekara och Viktoria Martin, KTH

Uppdragsgivare

Energimyndigheten, Energiforsk och Norrenergi

Budget

3 562 500 kr

Tid

maj 2018 - december 2020