Projekt

Tryckbärande borrhål för högtemperaturlager

Det här projektet undersöker möjligheten att använda öppna borrhål i koaxial konfiguration med bibehållet övertryck i systemet.

För att kunna dra full nytta av lagring av överskottsvärme i hårt berg via djupa borrhålslager så krävs en ny typ av kollektorlösning som klarar de höga temperaturnivåerna och som dessutom uppfyller de krav som ställs på termisk och hydraulisk prestanda. 

De polymera rörprodukter för borrhålskollektorer som idag finns på marknaden är inte avsedda för temperaturnivåer över ca 65 grader vid högtemperaturlagring. Koaxiallösningar i avancerade konstruktionsplaster eller i metall är dyra och/eller praktiskt svåra att använda i djupa geoenergiborrhål som borras i hårt berg.

 Ett alternativt till detta är att använda sig av öppna borrhål där värmeväxling sker direkt mellan värmebärare och borrhålsvägg. Detta förutsätter att borrhålsväggen är tillräckligt tät för att säkerställa att trycket i systemet överstiger vätskans ångbildningstryck.

Projektet kommer framför allt att undersöka hur öppet eller tätt ett borrhål är eller kan bli som funktion av borrmetoden respektive efter att en aktiv tätningsprocess tillämpas. Området är svagt beforskat idag såväl nationellt som internationellt. Lärdomar från andra tillämpningsområde kan dock användas. De tätande materialen som används i projektet ska vara praktiskt tillämpbara och klara temperaturer runt 100 °C.

 Projektets mål

  • Litteraturstudie om borrhålsväggens täthet och tryckbärande egenskaper i olika bergarter och material som används i borrhål
  • Teoretisk och experimentell jämförelse av olika befintliga borrning/återtätningsmetoder för att få en tät borrhålsvägg. 
  • Rapport med full dokumentation, analys och slutsatser från fältarbete där en kartläggning av metoder för att mäta och maximera täthet i borrhål för att säkerställa en tät tryckbärande kollektorlösning.

Projektet finansieras helt av programet Termiska energilager via de deltagande företagen.

Om projektet

Projektledare

José Acuna, Bengt Dahlgren Geoenergi och Tony Jernström Geobatteri AB

Budget

2 050 000 kr

Tid

juni 2018 - juni 2020