Utlysning

Utlysning av forskningsmedel i Underhållsprogrammet

Industriprogrammet Underhåll av elnät är öppet för projektförslag som syftar till att underhålla och stärka elnäten. Relevanta utförare är till exempel högskolor, universitet, konsultföretag eller elnätsägare. Utlysningen är öppen till och med den 30 juni 2027, men kan komma att uppdateras under tiden. Utlysning omfattar ca 9 Mkr.

Elnätsbranschen är i förändring, med nya tekniska lösningar, större mängder tillgängligt data och nät som blir alltmer ansträngda. I programmet ligger därför stor vikt vid att förstå och förebygga hoten som dessa förändringar innebär, samt att erbjuda arenor där olika aktörer i branschen kan mötas. Programmet utför verksamhetsnära projekt som ofta är grundade i problem och uppkomna behov som finns hos elnätsföretag. Målet är att resultaten som framkommer enkelt kan implementeras hos deltagande företag. Läs mer om våra fokusområden- och frågor nedan. 

Programmets syfte och mål

Programmets huvudsakliga syfte är att identifiera utmaningar kopplade till underhåll av elnät. Målet är inte att ta fram företagsanpassade lösningar, utan att hitta gemensamma lösningar för hela branschen. Visionen är att resultaten från Underhållsprogrammet ska ge ett bättre beslutsunderlag för tekniska och finansiella val när i satsningar som avser att upprätthålla eller höja elnätets prestanda.

Målet är att programmet ska vara flexibelt och vara öppet för idéer inom fokusområdet, och öppna upp för idéer från andra aktörer. Problem- och behovsområden identifieras av programmets styrgrupp, och formas till konkreta projektmöjligheter antingen internt eller i samverkan med andra aktörer i branschen.

Från idé till projekt

Utförare skickar in projektförslag baserad på programmets utlysning och fokusområden. För att skicka in din ansökan, ladda ned följande dokument: bilaga 1, struktur och innehåll för din projektbeskrivning, och bilaga 2 som är mallen du använder för att skriva din projektbeskrivning och som du sedan skickar in till Energiforsk. 

Programansvarig, Susanne Stjerfeldt, verifierar att ansökan tillhör programmets fokusområde och har tillräcklig hög kvalitet. Om underlaget inte är inom programmets aktuella fokusområde eller inte når kvalitetsnivån, kommer det inte att tas till beslut. Hör projektförslaget till ett annat programområde inom Energiforsk, lämnas förslaget till detta program. I mån av tid på programstyrelsemötena, kommer ansökningarna att behandlas. En ansökning ska vara Energiforsk tillhanda senast två veckor innan ett programstyrelsemöte. Datum för programstyrelsemötena ser du här.

Det sätt som idéer kommer in till programmet kan delas in i tre steg, där utföraren själv väljer var i kedjan dennes förslag passar in.

 1. Projektidé – En kortfattad och skissartad beskrivning av ett projekt. Syftet med detta är att ge styrgruppen en första bild av projektidén, och återkoppla till utföraren ifall idén är av intresse eller inte.

 2. Förstudie – Ansökan om en mindre summa för att färdigställa en projektidé som behöver ytterligare arbete för att utgöra en fullvärdig ansökan till programmet. En förstudie är i storleksordningen 40 000 kr.

 3. Projektansökan – En fullständig projektbeskrivning, som utgör underlag för beslut i styrgruppen. Projekt ligger i allmänhet i storleksordningen 100 000 – 1 000 000 kr, men kan i enstaka fall vara större än så.

Programmets programstyrelse beslutar om ansökningar som har kommit in till programmet. Beslut fattas i konsensus. Om konsensus inte kan uppnås blir beslutet avslag eller bordläggning med komplettering av beslutsunderlaget.

Fokusområden 

Följande 7 huvudområden inom underhåll och drift av elnät bedöms vara mest intressanta de kommande åren:

1. Livslängd hos komponenter
2. Standarder och riktlinjer
3. Produkter och material
4. Datadriven tillståndsbedömning
5. Kalkylparametrar/regleringsmodell
6. Driftsfrågor
7. Kompetens och arbetsmetoder

Fokusfrågor

Vi fokuserar främst på att få svar på frågor inom fokusområdena nedan. Observera att underpunkterna endast är exempel. Även andra ämnesområden än de nämnda kan bli aktuella inom programmet om programstyrelsen bedömer att det är intressant. 

Livslängd

 • Skapa RUL-modeller (remaining useful life) för identifierade kritiska komponenter 
 • Ta fram en beräkningsmodell för de vanligaste komponenttyperna
 • Indikatorer för livslängdsbestämning
 • Standardisering av datainsamling för komponenter – vilka är kritiska faktorer för respektive objekt?

Standarder och riktlinjer

 • Höja standardkrav för kablar
 • Ta fram förslag till riktlinjer/standarder
 • Vad tjänar branschen på att följa riktlinjer? CBA av riktlinjer
 • Standardiserad insamling och kategorisering av data

Produkter och material

 • Höja kvaliteten på anläggningarna
 • Beställarkompetens
  • Kunskap om kvalitet och förväntad totalkostnad
 • Tre forskningsprojekt med materialtester
 • Provning/kvalitetssäkring
 • (Koppling till kalkylparametrar)

Datadriven tillståndsbedömning

 • Tre piloter med best practice för monitoring av komponenter (nedan är exempel)
  • Transformatorer utrustade med sensorer för att identifiera onormala drifttillstånd
  • X antal transformatorer som har en digital tvilling, för att följa tex temperaturfördelning
  • PD-kabel med sensorer
  • Erfarenhetsutbyte för branschen:
  • Metoder
  • Beräkningar
  • Dataunderlag
  • Lagring
  • Insamling
 • Ta fram en minimibestyckning för monitoring av nätstationer. Standardisering. Mest värde för pengarna
 • Testa att sätta in alternativa, icke kritiska och billiga sensorer som tillåts gå sönder. Göra detta utan att följa standard. Ta in data via externt system

Kalkylparametrar/regleringsmodell

 • Möjlighet att föryngra apparat via underhåll vid nästa reglering, dvs förlänga förväntad livslängd.
  • Förfining av delvis föryngring
  • Arbetsdokument för att bedöma underhållsåtgärder
 • Ramverk för avvägning
  • Vilka parametrar ska inkluderas?

Driftsfrågor

 • En workshop/utbildningsdag om cyber security med experter från t.ex. FRA
 • Utveckla en demonstrator för implementering i elnätet

Kompetens och arbetsmetoder

 • Utbildning på ny teknik
  • En platsbunden
  • En på distans
 • En inventering av kompetenskraven för området ”underhåll”– vad finns idag och vad behövs i framtiden?
  • Intern, dvs egna utförare
  • Beställning från leverantör, dvs entreprenörer
 • Vilka kompetenskrav ska ställas på dem som släpps in i anläggningarna?
 • Tekniska lösningar för att ersätta framtida utmaningar i kompetens (AR, AI, VR)
 • Minst tre utlysningar av exjobb inom underhåll

Ytterligare information | Kontakt

För ytterligare information kontakta:

Susanne Stjernfeldt, ansvarig för Underhåll av elnät susanne.stjernfeldt@energiforsk.se
08-677 27 51