Projekt

Vätgas för ett balanserat elsystem

I ett framtida elsystem med högre andel förnybar elproduktion fyller vätgasen viktiga funktioner som både energilager och genom att bidra till balansering och flexibilitet. Men det finns många frågor kring vätgasens potential som behöver besvaras innan potentialen kan realiseras.

I framtidens förnybara elsystem kommer effektutmaningar relaterade till överskotts- och underskottsituationer att uppstå. Här kan vätgasen fylla en viktig roll. Eftersom vätgasen konkurrerar med en mängd andra alternativ som har liknande balanserande och flexibla förmågor finns det ett stort behov att ta ett helhetsgrepp om alternativen. För att en storskalig etablering av vätgasproduktion ska vara möjlig krävs investeringar och driftsbeslut av många aktörer och det behövs kunskap om hur dessa aktörer agerar när det gäller investeringar och driftsbeslut. Ett exempel på detta är riskhantering och vilka incitament som olika prissäkringsstrategier ger upphov till.

Följande arbetspaket ingår i projektet:

  1. Systemstudier med modellberäkningar, fokus på hur vätgas samverkar med elsystemet för att skapa flexibilitet.

  2. Vätgasens roll för den mycket kortsiktiga balanseringen som sker på de specifika reglermarknaderna för frekvenshållning.

  3. Aktörsanalys för att undersöka hur eller i vilken utsträckning som den tekno-ekonomiska potentialen kan realiseras.

Om projektet

Projektledare
Martin hagberg, Profu
Tid

februari 2022 - juli 2023