Projekt

Vätgasens potential – en marknadsstudie i en nuvarande och framtida svensk kontext

Vätgas, ammoniak, metanol och syntetiska kolväten kan potentiellt ersätta fossila bränslen för transportsektorer som inte kan elektrifieras. Men än finns många frågetecken som behöver redas ut och hinder som behöver identifieras innan vätgas som drivmedel kan produceras och distribueras.

Transportsektorn står för en stor del av de svenska klimatutsläppen. Vätgas, inklusive olika vidareförädlingar, skulle kunna minska utsläppen genom att användas som drivmedel. Vätgas, ammoniak, metanol och syntetiska kolväten kan potentiellt användas i olika transportslag och är särskilt intressanta för tunga transporter som lastbilar, sjöfart och flyg, det vill säga sektorer som är svåra att elektrifiera. Det är viktigt med ökad kunskap och bättre förståelse för kunna producera vätgasbaserat drivmedel på olika sätt. 

Det här projektet kommer att kartlägga och analysera potentialen för vätgas och dess vidareförädlingar längs hela värdekedjan, från produktion, via distribution till olika former av användning. Projektet kommer även att analysera Sveriges potential producera vätgas, vilket innefattar en översiktlig kartläggning av bland annat aktörer, produktionspotential, befintliga projekt, planer och strategier. Utöver detta ska även Sveriges potential att bli självförsörjande på, och potentiellt även bli en nettoexportör av vätgas och dess vidareförädlingar undersökas, samt en analys av marknadsförutsättningarna och en översiktlig identifiering av huvudsakliga hinder för en bredare användning av elektrobränslen i Sverige.

Frågeställningar som kommer att besvaras är till exempel:

  • Vilka övergripande för- och nackdelar finns med olika sätt att producera vätgas i Sverige?
  • Vilka olika typer av elektrobränslen finns och vilka är de alternativa värdekedjorna för dess framställning, vidareförädling och användning?
  • Vilka distributionskedjor kan olika elektrobränslen använda och hur påverkar produktionsanläggningars geografiska lokalisering förutsättningarna för en integrering av elektrobränslen i befintliga distributionssystem? 

Om projektet

Projektledare
Anton Fagerström, Mirjam Särnbratt
Tid

januari 2022 - februari 2023