Rapport

Miljöåtgärder i vattendrag - Exempelsamling

Rapporten innehåller en sammanställning av erfarenheter kring miljöförbättrande åtgärder som funktion, utformning och kostnader, vid tio studieobjekt i anslutning till vattenkraftverk.

Erfarenheter från projektets åtgärdsexempel visar att optimal utformning av väl fungerande fiskpassagelösningar och biotopvårdsåtgärder är komplicerat, eftersom deras funktion styrs av såväl platsspecifika förutsättningar som målarternas egenskaper. Den stora storleksspridningen på studievattendragen, och följaktligen även kraftverkens årsmedelproduktion (2 – 2256 GWh/år) och installerad effekt (0,5 – 599 MW) återspeglas även i den stora variationen av åtgärdskostnader, i synnerhet mellan de olika studieobjekten med fiskpassagelösningar.

Vid uppföljningen av åtgärdernas funktion har resultatet oftast visat på förbättringar i form av till exempel förbättrad passageeffektivitet och ökade tätheter av lax- och öring. Direkta jämförelser av de olika åtgärdernas effekter på olika platser har dock försvårats av att studierna i de flesta fall utförts med olika metoder och med olika noggrannhet. Om erhållen kunskap om de olika åtgärdernas effekt ska vara överförbar från en plats till en annan krävs att uppföljningsarbetet i framtiden standardiseras.

Nyheter

Svenskt centrum för hållbar vattenkraft – ny teknik och biologisk mångfald

Energiforsk driver tillsammans med Luleå tekniska universitet Svenskt centrum för hållbar vattenkraft, under de kommande fem åren. Det är Energimyndighetens största kompetenscentrum med en budget på 280 miljoner.

24 mar 2023


Energiforsk i internationellt vätgasprojekt

Energiforsk är en av 44 partners i det internationella vätgaskonsortiet BalticSeaH2 i Östersjöregionen. Projektet syftar till att skapa en vätgasekonomi, öka energisäkerheten och minska beroendet av fossila energikällor. Planerad omsättning är cirka 360 miljoner kronor under fem år.

21 mar 2023


Pressmeddelande: Energibranschen investerar i forskning om hållbara elnät

Nu startar Energiforsk och 47 aktörer från energibranschen forskningsprogrammet "Elnätens hållbara teknikutveckling och digitalisering" med en budget på totalt 11 miljoner kronor.

20 mar 2023 - Trygg elförsörjning


3 tips på hur organisationer kan nå bortom mål- och intressekonflikter

Samarbete och förståelsekultur, det är två viktiga pusselbitar för hur organisationer kan nå bortom mål- och intressekonflikter i energiomställningen, enligt Johan Holmén, doktor i fysisk resursteori vid Chalmers.

17 mar 2023 - Värme och kyla


Aska kan skydda mot snyltbaggen: Kostar skogsindustrin hundra miljoner årligen

Tack vare askans höga halt av kisel kan återföring av aska i svenska skogar ökar både produktionen av biomassa och stärka trädens motståndskraftighet mot snyltbaggen.

9 mar 2023 - Värme och kyla


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:856

Författare

Niclas Carlsson, Axel Emanuelsson & Olle Calles