16 Gränsvärden för magnetfält

Mer om gränsvärden för magnetfält

Här hänvisar vi till dokument som är komplicerade och som därför här refereras i sammandrag och med fokus på 50 Hz. Alla dokument finns att laddas ner från Internet där du som är intresserad kan ta del av ett mer omfattande underlag.

För arbetsgivare och arbetstagare i Sverige gäller sedan 1:a juli 2016 Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2016:3 som avser exponering av arbetstagare för elektromagnatiska fält. Denna föreskrift är den svenska implementeringen av EU-direktivet 2013/35/EU. EU-direktivet bygger bl.a. på ICNIRP riktlinjer från 2010, samt 1998 för höga frekvenser över 100 kHz.För allmänheten gäller Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd SSMFS 2008:18som avser allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält. Dessa råd bygger på EG-rekommendationen 1999/519/EG, som i sin tur bygger på ICNIRPs riktlinjer från 1998.

ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, har således gett vetenskapligt underlag för både arbetstagare och allmänhet angående exponering för elektromagnetiska fält. Riktlinjerna skiljer sig en del åt då de utgetts vid olika tidpunkter. Bl.a. har man frångått restriktioner på strömtätheter i kroppen till förmån för restriktioner på elektriska fält inne i kroppen i de senaste riktlinjerna. ICNIRPs publikationer kan laddas ner här.

De gränsvärden som nu gäller för arbetstagare och allmänheten baseras ytterst på: 

  • EU-direktiv 2013/35 gäller endast arbetstagare och ska ha implementerats inom alla EU-länder sedan 1:a juli 2016. Direktivet handlar om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband elektriska eller magnetiska fält i arbetet.
  • Vetenskapligt underlag från International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP vars riktlinjer från 1998 gäller både allmänheten och arbetstagare. De angivna gränsvärdena för allmänheten gäller fortfarande. ICNIRPs publikationer finns här (LÄNK).
  • Arbetsmiljöverkets föreskrift om elektromagnetiska fältAllmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält. 

I de nämnda dokumenten används flera olika begrepp som behövs för resonemang om gränsvärden. Några av dessa begrepp är: 

  • gränsvärde för exponering exposure limit value, ELV. Avser inre interna elektriska fält i kroppen. Använd i föreskriften för arbetstagare, AFS 2016:3.
  • ELV för hälsoeffekter såsom uppvärmning eller stimulering av nerv- och muskelvävnad
  • ELV för sensoriska effekter såsom förnimmelser och smärre effekter på hjärnvävnad
  • Insatsnivå action level, AL – ttre mätbara fält som är framtagna för att man lättare ska kunna utvärdera en arbetsplats. Dessa nivåer får överskridas om vissa åtgärder genomförs och att utvärdering mot ELV görs. Begreppet används i AFS 2016:3. Det finns även två Insatsnivåer. De är tänkta att motsvara de två ELV:erna ovan.
  • Grundläggande begränsningar: Avser av strömtätheten i olika organ, framför allt i centrala nervsystemet, CNS. Begrepp som används i Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd för allmänheten, SSMFS 2008:18
  • Referensvärde: Ordet används lite olika i strålskyddssammanhang – det väsentliga i EMF-sammanhanget är att det är ett värde som inte bör överskridas. För lågfrekventa fält kan man överskrida referensvärdena men rådet är då att man utvärderar mot de grundläggande begränsningarna.

De gränsvärden som finns för arbetstagare gäller akuteffekter av kortvarig exponering på en nivå som inte nås annat i mycket speciella miljöer som tex inne i ställverksområde nära strömförande delar. För allmänheten har, avseende kortvarig exponering, Strålsäkerhetsmyndigheten istället utfärdat referensvärden. 

För eventuella effekter av långvarig exponering finns däremot inga motsvarande gräns- eller referensvärden. Detta beror på att man inte ansett sig ha hållbara data för att sätta gränsvärden för eventuella långsiktiga skador som exempelvis  cancer. 

Med den ovan nämnda bakgrunden kan nuvarande gränsvärden för arbetstagare och referensvärden för allmänheten för elektriska respektive magnetiska fält vid frekvensen 50 Hz sammanfattas i följande tabell. Notera att dessa värden i samtliga fall avser kortvarig exponering och att gränserna inte är absoluta. För arbetstagare ges för enkelhetens skull är bara den de lägsta insatsnivåerna för elektriska fält och för magnetfält. För allmänheten finns bara en referensnivå för elektriska fält och en för magnetfält. Det kan vara värt att notera att referensnivån för magnetfält härrör från ICNIRPs riktlinjer från 1998. I ICNIRPs riktlinjer från 2010 har man höjt denna nivå till 200 mikrotesla. Den lägre nivån är dock den som finns i SSMFS 2008:18 och är därför den som gäller i Sverige.

 

 

 

 Elektriskt fält

                Magnetiskt fält

Insatsnivå för arbetstagare

10 000 V/m

1 000 mikrotesla
för sensoriska effekter
18 000 mikrotesla för lokal exponering av extremiteter

Referensvärde för allmänheten

5 000 V/m

100 mikrotesla