12 Vad de epidemiologiska studierna visar

Vilka resultat finns från befolkningsstudierna

De amerikanska forskarna Wertheimer och Leepers studie från Boulder i Colorado år 1979 blev startpunkten för forskningen om magnetfält och cancer inklusive barnleukemi. Resultaten visade en drygt fördubblad risk, det vill säga drygt 100 procents ökning, för leukemi hos barn som bor intill kraftledningar.

Liknande resultat framkom senare från liknande sammanhang i andra länder. Studien från Boulder var genom sitt upplägg hypotesgenererande – det vill säga den utgick från observationen en ökad förekomst av barnleukemi nära kraftledningar och därefter ställdes hypotesen upp. När hänsyn tagits till studiens hypotesgenererande karaktär menade 13 amerikanska forskare – professorer i fysik, kemi och medicin varav sex nobelpristagare – som yttrade sig i frågan år 1997 att över halva överrisken borde räknas bort.

Totalt har ett 30-tal barncancerstudier som handlar om exponering för magnetiska fält utförts på olika håll i världen. Ett flertal av dessa studier har hittat tendenser till samband, mer eller mindre tydliga, främst med leukemi. Det finns inga tecken på samband med någon annan barncancerform. Anledningen till att man väljer att studera barn som bor eller bott nära kraftledningar är att man har bättre kännedom om deras exponering än vad man har för andra barn – inte för att kraftledningarnas magnetfält skulle vara farligare än magnetfälten från andra källor.

Barnleukemi är en sällsynt sjukdom, samtidigt som relativt få barn i någon högre grad är exponerade för just magnetfält från kraftledningar. Därigenom har antalet fall och kontroller som bildat det statistiska underlaget varit litet, vilket ofta resulterat i osäkra resultat. För att öka den statistiska säkerheten genomförs ofta så kallade poolade analyser, där man lägger samman data från flera studier med likartade upplägg.

Flera sådana analyser har publicerats under senare år. Sammantaget pekar dessa på en svagt ökad risk som inte kan förklaras av slumpen. Den verkliga orsaken till sambanden är fortfarande oförklarade. 

De samband som hittats mellan närhet till kraftledningar och barnleukemi kvarstår om man ser studierna sammantaget, men sambanden har med åren blivit svagare. En stor studie som innefattade cirka 16 000 barn som drabbats av leukemi i Storbritannien mellan åren 1962-2008 visar att man knappt alls ser någon överrisk för barnleukemi för de senaste 30 åren – dessutom har den  statistiska tillförlitligheten i dessa data blivit högre genom att det statistiska underlaget blivit mer omfattande för varje decennium (Källa: British Journal of Cancer, Vol.110, 2014). Ökningen av antalet leukemifall bland barn beror på att befolkningen ökat samtidigt som den relativa risken, dvs per capita, minskat.

För vuxna som bott intill kraftledningar liksom för anställda inom elbranschen finns det ingen tydlig ökad risk att drabbas av cancer.