Program

Elnätens hållbara teknikutveckling och digitalisering

Här tar vi ett strategiskt grepp för att analysera, utvärdera och sprida resultat om möjligheterna med digitalisering, IT-säkerhet och ny teknik inom elnätsområdet. Syftet är att lyfta blicken med teknik, ekonomi och hållbarhet i fokus för att få fram konkreta resultat inom området som bland annat innefattar efterfrågeflexibilitet, sammanlagringshantering, datainsamling, hantering av växande laddinfrastruktur, automation och nya elnätstekniker.

Det är viktigt att projekten som genomförs kan visa på konkret nytta för de företag som deltar. Vi kommer att fokusera på projekt som berör digitalisering & IT-säkerhet och teknikutveckling. Dessa projekt kommer att ha karaktär av att:

  • lösa behovsstyrda utmaningar i elnätet
  • arbeta med tekniska metod/modeller inklusive pilotstudier
  • upprätthålla nätverk, bygga upp kompetens och sprida ny kunskap

Programmet ska baseras på en solid bas i ett svenskt samhällsperspektiv och inom ramen för detta, aktivt beakta en hållbar utveckling av elnätet.

Forskningsutförarnas kompetens är av stor vikt för resultatet. Vi kommer att ställa höga krav på utförarnas förståelse av problembild, hållbarhet, tillämpning av resultaten och kommunikation. De sökande ska redan i ansökan beskriva dessa aspekter. För att underlätta resultatspridning och implementering av ny kunskap är det positivt om projekt genomförs tillsammans med programmets finansiärer.

 

 

Hänt inom programmet

Ny mall och lathund för långsiktig effektprognos tillgänglig för lokalnätsbolag

Ett Energiforskprojekt har i samarbete med elnätsbolag tagit fram en lathund för hur en långsiktig effektprognos kan utformas, samt en mall för insamling av data från kommuner – något som efterfrågats av branschen.

23 apr 2024 - Elnät


Billigare kraftelektronik öppnar för ökad kapacitet i regionnäten

Hur mycket kapacitet kan frigöras i regionnäten genom att styra effektflöden med kraftelektronik? Det ska DNV ta reda på i ett projekt på uppdrag av Energiforsk.

8 jan 2024 - Elnät


Pressmeddelande: Värmlands elnät kan bli modell för hela Sverige

Glava Energy Center ska det närmaste året undersöka möjligheten till flexibel användning och produktion av el i Värmlands elnät. Projektet finansieras av forskningsföretaget Energiforsk och förhoppningen är att resultatet ska leda till en modell som alla Sveriges elnätsägare kan använda.

29 dec 2023 - Elnät


Enklare för elnätsföretag att välja skyddssystem för mikronät

Det finns inte en enskild lösning som är den mest lämpliga vid val av skyddsteknik för mikronät i önätsdrift, menar Johan Stelin på DNV. I en ny Energiforskrapport har tillgängliga skyddslösningar för önätsdrift sammanställts.

31 okt 2023 - Elnät


Nätverksträffen för branschaktörer med elkrafttekniska utmaningar

Projektet "Nätverk inom anslutning av distribuerad generering" ska skapa ett nätverk för nätbolag och andra branschaktörer som arbetar med anslutning av distribuerad generering. Den 20 november hålls den första träffen inom projektet.

25 okt 2023 - Elnät


Pressmeddelande: Energibranschen investerar i forskning om hållbara elnät

Nu startar Energiforsk och 47 aktörer från energibranschen forskningsprogrammet "Elnätens hållbara teknikutveckling och digitalisering" med en budget på totalt 11 miljoner kronor.

20 mar 2023 - Elnät


Rekommendationer och lösningar för att underlätta digitaliseringen av elnäten

I en ny syntesrapport redovisas olika rekommendationer och lösningar för att underlätta förverkligandet av ett mer flexibelt energisystem. Flera av projekten analyserar och utvärderar de möjligheter som digitalisering och ny teknik kan bidra med inom elnätsområdet.

19 jan 2023


Lär dig mer om standarder för elnät – gå med i CIM-nätverket

Vill du få nyheter och lära dig mer om EU:s standarder för elnät? Nästa träff är redan den 9 februari och det finns plats för fler deltagare.

18 jan 2023 - Elnät


Ny rapport om elnätens automatisering - mänsklig tillit i fokus

Har svenska hushåll tillit nog för att hantera den genomgripande förändring av samhället som det skulle innebära att implementera smarta elnät?

27 jun 2022 - Elnät


Baselinemetoder som underlättar handel med flexibilitet

Ökad elektrifiering och en ändrad produktionsmix medför nya utmaningar för elnätsföretagen. En ny rapport visar på metoder och principer som kan användas för att utvärdera flexibilitet på ett effektivt och transparent sätt.

29 apr 2022 - Elnät


Mer kunskap om digitaliserade och resurseffektiva elnät

Elnätsbolagen står inför nya utmaningar i takt med en ökad elektrifiering. Energiomställningen, med nya kategorier av kunder och högre elanvändning, ställer nya krav på resurseffektivitet och insyn i näten. Här blir digitalisering ett viktigt verktyg. Power Circle startar nu upp ett nytt projekt för att kartlägga hur långt elnätsbolagen har kommit med digitaliseringen.

24 feb 2022


Spänningsreglering central för förnybar energiproduktion

Framtidens elnät kommer att bli allt mer komplexa. Vindkraftverk och solcellsanläggningar ansluts ofta till lägre spänningsnivåer än konventionell produktion. Det leder till förändrade effektflöden och påverkar även spänningen. I det här projektet har forskarna undersökt hur mycket mer distribuerad elproduktion som kan installeras med koordinerad spänningsreglering i komplexa distributionsnät.

28 dec 2021


Gemensam marknad genom blockkedjeteknik

Forskningsprogrammet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet startar nu ett projekt som ska fokusera på kontroll och koordinering av produktion och distribution för det smarta elnätet med flera mindre anslutna produktionskällor och energilager.

17 feb 2021 - Elnät


Linjeagenter har koll på luftledningar

I delar av Sverige består elnätet på landsbygden fortfarande av luftledningar. Att ha full kontroll på långa sträckor av ledningar är svårt. Ofta sker manuell felsökning av tekniker på plats vilket tar tid, kräver mycket arbetskraft och medför höga kostnader.

29 apr 2020 - Elnät


Underlättar förnybar energi i nätet

Nu startar ett forskningsprojekt i programmet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet som med hjälp av elkvalitetsdata från några nätoperatörer ska utföra en automatiserad identifikation av grundorsaken till störningar i elnätet.

13 dec 2019


Innovativa lösningar i elnätet

Energiforsk har fått i uppdrag att sammanställa exempel på innovativa digitala lösningar som testas eller används i det svenska elsystemet. Det är Forum för smarta elnät som står bakom projektet och som publicerar de olika exemplen löpande.

4 jun 2019


Lätt att ta till sig om smarta nät

Nu finns resultatet från forskningen i Smarta elnät samlat och beskrivet på ett populärvetenskapligt sätt. Programmet, som pågick mellan 2014 och 2018, tog ett strategiskt grepp för att analysera de konsekvenser som olika scenarier kommer att få på utvecklingen av smarta nät i Sverige.

18 feb 2019


Att automatisera elnäten

Här handlar det om att införa standarden IEC 61850 för kommunikationsnät, automation- och kontrollsystem i kraftsytemen. I projektet genomförs regelbundna nätverksträffar där nyheter och erfarenheter sprids och diskuteras i energibranschen.

23 jan 2019


Ny möjlighet att analysera risk för överlast

Det finns ungefär 65 000 laddbara fordon i Sverige. Antalet ökar hela tiden och överträffar det beräknade antalet, vilket innebär att många nätstationer snabbt blir överbelastade.

21 dec 2018


Smarta elnät lyfter blicken och satsar nytt

Det kommer fortfarande spännande forskningsresultat med mycket ny kunskap i de slutrapporter från Smarta elnät som nu publiceras. Samtidigt är en ny satsning nu på gång!

30 okt 2018


Smarta elnät – vem är de till för?

Det var helt fullsatt när programmet Smarta elnät i dag höll resultatseminarium i Stockholm. –Energibolag och nätdistributörer är intresserade av smarta elnät, men de utgår inte från användarnas beteenden, säger Cecilia Katzeff, docent på KTH som har studerat frågan i ett användarperspektiv.

1 okt 2018


Ständigt utbyte av erfarenheter

Ett viktigt projekt i forskningsprogrammet Smarta elnät handlar om att införa en standard för automation i eldistributionsnätet. Projektet genomför regelbundna nätverksträffar där nyheter och erfarenheter sprids och diskuteras i energibranschen.

9 maj 2018


Människans roll i energisystemet

Det finns en vision om smarta elnät som förutsätter att hushållen aktivt ska medverka genom att använda ny teknik och att balansera sin elanvändning. Men det saknas kunskap om hur tekniken för smarta elnät ska designas och implementeras för att passa in i människors vardag visar en ny studie.

20 feb 2018


Informationsutbyte ökar säkerheten

Dagens kraft- och industriföretag har höga krav på att kontrollanläggningar ska vara flexibla och framtidssäkra. Det finns också krav på ett aktivt utbyte av information mellan driftcentraler i olika länder.

4 sep 2017 - Sol och vind


Bättre prissättning och skräddarsydda elavtal

– På Mälarenergi Elnät arbetar vi ständigt med att förbättra våra tariffer så att de reflekterar kostnadsdrivare, allt för att göra det bättre för våra kunder, säger Johanna Rosenlind apropå nya forskningsresultat från programmet Smarta elnät om hur elkunder kan kategoriseras.

16 mar 2017 - Sol och vind


Smarta elnät är framtiden

Under torsdagen höll programmet Smarta elnät ett seminarium i Almedalen om utmaningarna med förnybara energikällor då spännande forskningsresultat om mätning, tariffer, kunder och infrastruktur redovisades.

8 jul 2016 - Sol och vind


Visa fler nyheter

Ansvarig

Susanne Stjernfeldt
08-677 ​27 51

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från programmet Elnätens hållbara teknikutveckling & digitalisering och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Inspelning från webbinariet Digitalisering och ny teknik inom elnätet

Inspelning från deltidsseminariet Elnätens digitalisering

Inspelning från seminariet om Digitalisering och efterfrågeflexibilitet

Uppdragsgivare

Ellevio
Vattenfall Eldistribution
Svenska kraftnät
Göteborg Energi
Statkraft Sverige
Fortum
Mälarenergi Elnät
Öresundskraft
Tekniska Verken i Linköping
Skellefteå Kraft Elnät
Umeå Energi Elnät
Jämtkraft Elnät
Jönköping Energi Nät
Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö
Karlstads El- och Stadsnät
Borås Elnät
Falu Energi & Vatten
Borlänge Energi
Nacka Energi
C4 Energi
PiteEnergi Elnät
Trollhättan Energi Elnät
Vaggeryds Energi Elnät
Skövde Energi
Hitachi Energy Sweden
Energiföretagen Sverige
Sveriges Ingenjörer, Miljöfonden
Griddiagnoze
Energy Opticon
Elinorr ekonomisk förening; Bergs Tingslags Elektriska, Blåsjön Nät, Dala Energi Elnät, Elektra Nät, Gävle Energi, Hamra Besparingsskog, Hofors Elverk, Härjeåns Nät, Härnösand Elnät, Ljusdal Elnät, Malungs Elnät, Sandviken Energi Nät, Sundsvall Elnät, Söderhamn Elnät, Åsele Elnät, Årsunda Kraft & Belysningsförening, och Övik Energi Nät

 

Ladda ner