Om programmet

Programmets mål och fokus

Elnätens hållbara teknikutveckling och digitalisering är en brygga mellan forskning och näringsliv och kommer att underlätta för energisektorn att lyfta blicken och kombinera tidsperspektiv på kort och lång sikt med fokus på hållbar teknik och ekonomi. Programmet är en vidareutveckling av Smarta elnät och Elnätens digitalisering och IT-säkerhet.

Programmets syfte är att analysera och utvärdera möjligheter som digitalisering och ny teknik kan bidra med till elnätet, där mycket fokus ligger på IT-säkerhetsaspekten. Projekten inom programmet kommer därför fokusera på att ta fram konkreta slutsatser om nya incitament och tekniker, deras genomslagskraft och hur nyttan kan fördelas mellan de olika aktörerna på marknaden på ett effektfullt sätt.

Samtliga projekt inom programmet ska innehålla minst två av programstyrelses mål. Målen kan fungera som en slags ”checklista” för godkännande. Inför beslut om beställning och resultat kan programstyrelse klassa projektet baserat på mål, projekttyp och fokusfrågor. Programmets fokus är:

• Informationssäkerhet
• Hållbar energi för alla
Teknikutveckling
Höja kompetensen
Nätverkande

Alla projekt, förutom de nätverkande projekten ska ha en referensgrupp.

Programmet ställer höga krav på projektutförarnas förståelse för frågan, intresse för att kommunicera  och möjlighet att beskriva hur resultaten kan tillämpas praktiskt. Forskaren ska redan i ansökan beskriva vilka som är mottagare av resultaten och hur ny kunskap ska användas praktiskt. För att underlätta resultatspridning och implementering av ny kunskap är det positivt om projekt genomförs tillsammans med programmets intressenter.

Inskickade ansökningar behandlas på programstyrelsens möten som är ca 4 gånger per år.

Planerade programstyrelsemöten:

  • PSM1/2022: 221109 (digitalt alternativt fysiskt)
  • PSM1/2023: 230119 (digitalt alternativt fysiskt
  • PSM2/2023: 230427 (fysiskt Stockholm)
  • PSM3/2023: 230925-26 (fysiskt Arholma)
  • PSM4/2023: 231108 (digitalt)
  • PSM1/2024: 240206 (digitalt)
  • PSM2/2024: 240502 (fysiskt Stockholm)
  • PSM3/2024: 240912 (digitalt)
  • PSM4/2024: 241114 (digitalt)