Program

Nordic Clean Energy Scenarios

Projektet ska identifiera lösningar för den nordiska energisektorn och ta fram energiscenarier som bidrar till koldioxidneutralitet i regionen. De nordiska statsministrarna har gemensamt fastslagit en vision att vara världens mest hållbara och integrerade region till 2030 och uppnå koldioxidneutralitet i linje med Parisavtalet.

Projektet leds av Energiforsk och är ett konsortium som består av nordens ledande forskare på modellering och scenarioframställning inom energiområdet. De scenarier som ska arbetas fram bygger vidare på tidigare projekt, bland annat Nordic Energy Technology Perspectives, ett samarbete mellan IEA och nordiska forskare som leddes av Energiforsks VD, Markus Wråke.

Nytt för detta projekt är att analysen kommer ta hänsyn till fler faktorer än i tidigare scenariostudier där kostnadseffektivitet vägt tyngst. För att komplettera bilden inkluderas här en djupare analys av osäkerheter i modelleringsantaganden och drivande socioekonomiska faktorer som policy, ekonomiska utsikter, internationella utvecklingar och andra samhällsförändringar som påverkar den nordiska regionen.

Scenarierna kommer att bli ett viktigt referensdokument och ge en nyanserad bild av olika möjligheter och vägar framåt. Ett användarvänligt webbaserat verktyg kommer också tas fram för att stötta fortsatt arbete och för att kunna användas av såväl beslutsfattare som industri.