Program

Askprogrammet

Askforskning har under många år bedrivits i Sverige för att ta fram kunskap och för att stimulera användningen av askor så att ingen eller ringa risk finns för hälsa och miljö. Askprogrammet innebär en viktig kunskapsöverföring mellan olika intressenter som myndigheter, universitet, högskolor, forskningsinstitut, tekniska konsulter, entreprenörer och energiindustrin.

Programmet ska också skapa resurseffektiva lösningar för hur askor kan användas. En viktig uppgift för programmet är att genom att ta fram relevanta fakta stödja svenska beslutsfattare nationellt och internationellt vid beslut i frågor som rör askor. Askprogrammet, har pågått sedan 2017. En ny programperiod inledes 2023. Programmet kommer att fortsätta utveckla:

  • återföring av aska till mark som kompensation för uttag av biomassa
  • användning av askor annat än som deponitäckning
  • aska som en del i resurshushållningen

Programmets tre delområden är skog och mark, konstruktion respektive kemi och miljö. 

 

 

Hänt inom programmet

Beslutsstöd för återvinning av slaggrus fungerar, men behöver uppdateras

För att underlätta bedömningen av potentiella miljö- och hälsorisker med återvinning av slaggrus, finns ett beslutstöd sedan 2019. I det här projektet har forskarna undersökt hur beslutsstödet fungerar i praktiken.

8 apr 2024


Effektiv luftburen spridning av aska i skogen

Askåterföring av aska bibehåller balansen av näringsämnen i skogen och minskar på sikt försurningen. Men att sprida aska i skogen är inte alltid så lätt. Blöta skogsmarker gör det problematiskt att sprida med traktor och att använda helikopter är dyrt. GI Lift har utvecklat en fossilfri luftburen spridare som ska kunna återföra stora mänger aska till skogen med stor precision och till ett bra pris.

27 feb 2024


Insektsangrepp i skogen minskas med bioaska

Gnagskador från snytbaggen minskar när barrskogsplantor gödslas med kisel. Maria Greger på Stockholms universitet, har nu följt upp de studier som gjordes i växthus under 2023, med en studie i fält. Även fältstudien visar att bioaskan ökar kiselhalten i skogsplantorna, som i sin tur ökar motståndet mot insektsangrepp. Skador från snytbaggen leder till stora kostnader för skogsbruket, så ett botemedel är välkommet.

21 feb 2024


Nu blir det enklare att upphandla slaggrus: "Kan minska klimatpåverkan från infrastruktur"

Ett Energiforskprojekt har tagit fram dimensioneringsunderlag och materialparametrar som ska kunna öka användningen av slaggrus vid anläggning av till exempel vägar. Det kan leda till att stora infrastrukturprojekt kan minska sin klimatpåverkan i framtiden genom att välja ett så kallat alternativt konstruktionsmaterial.

19 feb 2024 - Värme och kyla


Aska kan skydda mot snytbaggen: Kostar skogsindustrin hundra miljoner årligen

Tack vare askans höga halt av kisel kan återföring av aska i svenska skogar ökar både produktionen av biomassa och stärka trädens motståndskraftighet mot snytbaggen.

9 mar 2023 - Värme och kyla


Viktigt framsteg för skogsindustrin: Aska kan öka granars tillväxt med 20 procent

Resultaten från ett Energiforskprojekt visar att aska och kväve i kombination ökar granars tillväxt med 20 %. Resultaten visar på askans viktiga potential i energisystemet.

21 feb 2023 - Värme och kyla


Återföring av aska till skogen med hjälp av ny drönarteknik

Att aska göra nytta i skogen är klarlagt. Aska ger en motståndskraftigare skog, en ökad tillväxt och minskar försurningen. Idag är det dock relativt kostsamt att återföra aska till skogen. Elof Winroth på startupföretaget Nordluft Automation arbetar med att ta fram en drönarlösning som kan sprida askan effektivt och till en lägre kostnad i jämförelse med spridning via skotare och helikopter.

16 feb 2023


Ny metod för klassificering av aska med fokus på ekotoxicitet

Klassificeringen av avfall påverkar i hög grad hur bottenaska från energiåtervinning ska behandlas och användas. För askor är särskilt den farliga egenskapen för ekotoxicitet (HP14) en utmaning och en kritisk egenskap för klassificeringen. Nu har en nordisk forskargrupp tagit fram ett förslag till testmetod och vägledning.

18 okt 2022


Lättproducerad kväveberikad träaska kan öka skogens tillväxt

Att återföra träaska kombinerat med en kvävekälla till skogen skulle kunna öka trädens tillväxt. Men det behövs mer kunskap om produktionen och askproducenterna behöver incitament och lägre kostnader.

4 jul 2022


Näringspellets av slam och aska sluter kretslopp och skapar cirkulär ekonomi

Att producera näringspellets av skogsindustriella restprodukter kan sluta kretslopp och skapa möjligheter för en cirkulär ekonomi.

22 jun 2022


Slaggrus kan ersätta sten och grus i betong

Forskare har undersökt om slaggrus kan användas som ersättning för grus och sand i betong. Motivet är att hitta avsättning för bottenaskor från förbränningsanläggningar samtidigt som byggmaterialet blir lättare och ger ett lägre koldioxidavtryck.

4 jan 2022


Ökad hållfasthet för grusväg med aska

Kan man använda bioflygaska, utan tillsats av övriga bindemedel, för att förbättra bärigheten hos en skogsbilväg? Det var en fråga som ställdes år 2009 då en skogsbilväg uppgraderades med bioflygaska från ett närbeläget pappersbruk.

5 mar 2021 - Värme och kyla


Stort intresse för hur aska kan användas

Att bygga skogsbilvägar med aska och att återföra aska till skogen med hjälp av drönare var några av de forskningsresultat som redovisades på Askprogrammets webbinarium i går.

22 okt 2020 - Värme och kyla


Välkommen med din idé kring miljöriktig användning av aska

Sedan många år bedrivs forskning om hur askor från kraftvärmeverk kan fungera som en användbar resurs, till exempel som kompensation för uttag av biomassa från skogen. Nu söker vi nya forskningsförslag!

10 mar 2020 - Värme och kyla


Nu tar vi emot projektförslag!

Vi uppmuntrar projektutförare inom näringsliv och akademi att fram till den 11 november skicka in projektförslag. Det är även möjligt för andra intressenter till Askprogrammet att skicka in projektidéer utan att ange en tilltänkt projektutförare.

11 okt 2019


Askgranuler ger näring till skogen

Stockholm exergi producerar en stor volym aska varje år när skogsbränslen används för el- och värmeproduktion. Nu görs askan om till granuler som är lätt att sprida med helikopter eller markspridare så att askan återförs och ger näring till skogen.

18 apr 2019


Projektidéer om energiaska senast den 30 maj

Varje år produceras cirka 1,7 miljoner ton aska som en del i det svenska energisystemet. Att utnyttja askor som en resurs i stället för att deponera bidrar till långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga energisystem baserade på förnybara bränslen. Nu uppmuntrar vi projektutförare att lämna forskningsförslag.

11 mar 2019


Viktigt nätverk kring energiaska

Energiforsks Askprogram presenterades på den välbesökta Askdagen som Energiföretagen Sverige genomförde för andra gången i mitten av april.

2 maj 2018


Projektidéer senast 15 januari

Nu uppmuntrar vi projektutförare att lämna förslag till Askprogrammet senast den 15 januari 2018. Varje år produceras cirka 1,7 miljoner ton aska som en del i det svenska energisystemet. Att utnyttja askor som en resurs i stället för att deponera bidrar till långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga energisystem baserade på förnybara bränslen.

14 dec 2017 - Värme och kyla


Aska ett användbart material i vägar

Ny forskning visar att slaggrus, det vill säga bottenaska från avfallsförbränning, skulle kunna användas mycket mer i vägkonstruktioner än idag.

23 aug 2017 - Värme och kyla


Nytt om lagring av slagg från avfallsförbränning

En ny rapport från Miljöriktig användning av askor visar att det sätt på vilket slagg från avfallsförbränning lagras inte påverkar korrosionen eller utlakningen av ämnen från slaggen.

14 nov 2016 - Värme och kyla


Visa fler nyheter

Ansvarig

Marie Kofod-Hansen
08-677 27 57

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Askprogrammet och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Deltagande organisationer

Avfall Sverige
Cementa
Energiföretagen Sverige
E.ON
Fortum
Jämtkraft
Karlstad Energi
Kraftringen Energi
Mälarenergi
NOAH
Ragn-Sells
Renova
Stockholm Exergi
Stora Enso Skog
Sveaskog
SYSAV
Söderenergi
Södra Skogsägarna
Tekniska verken i Linköping
Umeå Energi
Öresundskraft

Adjungerade:
Borås Högskola
Skogsstyrelsen
Umeå universitet
ÅForsk