2024-02-21

Insektsangrepp i skogen minskas med bioaska

Gnagskador från snytbaggen minskar när barrskogsplantor gödslas med kisel. Maria Greger på Stockholms universitet, har nu följt upp de studier som gjordes i växthus under 2023, med en studie i fält. Även fältstudien visar att bioaskan ökar kiselhalten i skogsplantorna, som i sin tur ökar motståndet mot insektsangrepp. Skador från snytbaggen leder till stora kostnader för skogsbruket, så ett botemedel är välkommet.

Bioaskor innehåller höga halter av kisel och skogen behöver stora mängder växttillgängligt kisel. Kisel är det näst vanligaste ämnet i jorden, men det är bara en mycket liten andel kisel i är tillgängligt för växter eftersom det är hårt bundet i mineraler. Ett hållbart skogsbruk är beroende av återförsel av bioaskor till skogen för att upprätthålla den växttillgängliga kiselhalten i marken.

Kisel ökar bland annat biomassaproduktion och näringsupptagning, berättar Maria Greger på Stockholms universitet:

– I våra studier, både i växthus och ute i fält, har vi sett att barrträdsplantor tar upp och ackumulerar kisel i barken om de har fått en giva av bioaska. Kiselackumuleringen gör att plantorna lättare står emot snytbaggegnag. Snytbaggen kostar svenskt skogsbruk flera hundra miljoner årligen eftersom de gnager av barken runt trädstammar. Skadorna är svårast de tre första säsongerna efter avverkning med hjälp av askåterföring skulle de skadorna kunna lindras.

Virkesuttag utan kiseltillförsel är inte hållbart i längden, eftersom virkesuttaget minskar markens växttillgängliga kiselhalt. Men om bioaska tillförs med jämna mellanrum och vid återplantering av skog kan näringsbalansen i skogen bibehållas.

I den fältstudie som Maria Greger genomförde nyligen undersöktes om kiselupptag från aska också sker under fältförhållanden. Syftet med studien var att ta reda på om kisel från härdad aska tas upp i nysatta granplantor i fält och om det tas upp mer kisel från aska om den läggs ut i färsk form.

Resultaten visar att kisel tas upp från både härdad och färsk aska. Kisel ackumulerades i granplantornas alla delar, dvs. rot, ved, bark och barr. Både den totala och den lösta kiselhalten ökade i växten upp till 22%. Den färska askan ökade kiselhalten i veden något mer än den härdade askan och den färska askan innehöll 35% mer tillgängligt kisel än den härdade askan.

– Vår slutsats är att återförande av aska i skogen ökar den växttillgängliga kiselhalten i marken som i sin tur ökar kiselackumuleringen i skogsträdplantor och som på det sättet kan minska betningstrycket från snytbaggar. Askåterföringen bör göras både när plantorna drivs upp på plantskola och vid plantering i fält för att få en maximal effekt på snytbaggeangreppen.  

 

Läs rapporten Trädplantors upptag av kisel från aska

 

Nyheter