2021-11-15

Fördelar med lågtempererad fjärrvärme

I takt med att fjärrvärmegenerationerna har utvecklats har distributionssystemen blivit allt mer materialsnåla och temperaturerna i näten lägre. En ny familj av lågtempererade system håller på att växa fram.

Men vilken roll har de systemen i Sverige och hur kan den nya tekniken och de affärsmodeller som låg temperatur medför integreras i våra befintliga system?

Energiforsk värmekluster bjöd den 9 november in till webbinariet Lågtemperatur i fjärrvärmen där forskningsresultat och exempel från energibolag presenterades. Kristina Lygnerud från Högskolan i Halmstad och IVL Svenska miljöinstitutet presenterade en ny handbok som hon arbetat fram i det internationella forskningssamarbetet IEA DHC Annex TS2.

Handboken Low-Temperature District Heating Implementation Guidebook har tagits fram av 17 forskare från fem länder som har definierat lågtemperaturssystem som fjärrvärmenät med en årsmedeltemperatur på framledningen som är 70°C eller lägre. Resultatet är en guide baserad på erfarenheter som har gjorts i befintliga system.

Lägre kostnader per levererad energimängd

I boken lyfts en rad fördelar med lågtemperaturssystem. Det handlar till exempel om möjligheten att extrahera mer energi från geotermiska källor, industriella processer, solenergi och rökgaskondensering. Dessutom minskar distributionsförlusterna i lågtemperaturssystems och man kan använda plaströr i stället för stålrör vilket innebär en lägre kostnad.

–Lägre systemtemperaturer ger störst kostnadsbesparingar i kombination med förnybara energikällor. Motivationen att sänka temperaturerna i kraftvärmesystem eller system med pelletspanna är lägre, konstaterad Kristina Lygnerud.

Ett bolag som har tillgång till högtempererad energi från avfallsförbränning men ändå ser en fördel i att satsa på lågtemperatur är Tekniska verken i Linköping. De har integrerat ett antal öar med lågtemperatur i sitt fjärrvärmesystem i Linköping. Några slutsatser är att lågtemperatursystem är aktuellt för bolaget om området är geografiskt begränsat och inte förväntas växa ytterligare, om det årliga värmebehovet uppgår till minst 250 MWh och om det inte förväntas ett behov av högtempererad värme.

–Eftersom produktionen till stor del baseras på avfallsförbränning är de ideologiska motiven nästan tydligare än de ekonomiska. Vi vill ligga i framkant i den teknikutveckling som pågår, säger Niklas Olsson, Tekniska verken i Linköping om företagets motiv att satsa på lågtemperatur.

Han berättar också att i ett av lågtemperaturområdena byggs en pilotanläggning av ett säsongslager just nu. Förhoppningen är att få lönsamhet i säsongslagret bland annat genom att mer energi kan utnyttjas från lagret tack vare lägre temperaturkrav. Just möjligheten att utvinna mer energi från värmelager är en av fördelarna som forskningen pekade ut med lågtemperatursystem.

Mer om webbinariet Lågtemperatur i fjärrvärmen här. 

 

 

Nyheter