2023-05-11

Syrgasens användningsområden kartlagda i ny rapport

Miljoner ton syrgas kommer att produceras som en biprodukt varje år om expansionen av vätgasproduktion från elektrolysörer fortsätter att öka. Men kunskapsläget om syrgasens marknadsförutsättningar är lågt inom branschen, trots att flera användningsområden konstateras i en nysläppt Energiforskrapport.

– Rapporten visar att det finns flera potentiella användningsområden för syrgasen så som industriell användning, stödjande ekosystemåterhämtning och livsmedelsproduktion. Men det finns tekniska, ekonomiska och geografiska utmaningar som vi behöver mer kunskap om innan syrgasens kan bli en produkt på marknaden.

Det säger Mathias Gustavsson som tillsammans med Erik Östling på Sweco drivit ett projekt som resulterat i den nysläppta rapporten Potential use and market of oxygen as a by product from hydrogen production.

Vid vätgasproduktion genom elektrolysörer uppstår åtta kilogram syre för varje kilogram vätgas som produceras. I Energimyndighetens förslag till svensk vätgasstrategi fastställs målet att ha 5 GW installerad elektrolysörkapacitet år 2030 och 15 GW år 2045 vilket skulle innebära miljoner ton syre om året som en biprodukt.

I dagsläget har vätgasproducenterna svårt att ta hand om syret eftersom det inte finns incitament att göra annorlunda, ofta släpps syrgas helt enkelt ut.

– Vi har för lite kunskap idag för att hantera syret. Vi behöver minimera osäkerheterna och riskerna. Branschen behöver hjälp och stöd kring hur syret tas bäst om hand och vi behöver veta vilket mervärde det innebär för producenterna att utnyttja syret, säger Mathias Gustavsson.

Rapporten har en utforskande ansats som initierades av den ökade expansionen av vätgasproduktion från elektrolysörer. Den snabba utvecklingstakten kräver ökad kunskap om marknaden och möjligheterna att använda syret. I rapporten definieras olika produktionsscenarier och produktionsfall för vätgas, och därmed även de resulterande syrefallen. Omfattningen är i första hand på slutanvändningsmöjligheterna, men inkluderar även hänsyn till transport, lagring och ekonomi.

Rapporten är gemensamt framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sweco inom ramen för Energiforsks program Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen. Inom kort kommer ett webbinarium att anordnas där de viktigaste slutsatserna från rapporten kommer att presenteras av Mathias. Prenumera på programmets nyhetsbrev för att inte missa när anmälan öppnar.

Nyheter