2018-09-20

Biologisk tillväxt i kraftvärmeverk

Redan nu återvinner många kraftvärmeverk rökgaskondensat och det kommer att bli allt vanligare i framtiden. Det uppstår ofta biologisk tillväxt i de membran som används för att rena rökgaskondensaten, vilket leder till att membranen sätts igen och att reningsprocessen blir lidande. Följden blir begränsad kapacitet och merarbete för drift- och underhållspersonal. Nu vet forskare hur man kan lösa dessa problem.

I en ny rapport från Energiforsk, Mikrobiell tillväxt i rökgaskondensatreningar, 2018:489, redovisar Kenneth Lundkvist och Linda Wiig, Sweco Energuide, vad mikrobiell tillväxt ofta beror på och hur problemet kan lösas. Det visade sig att samtliga kraftvärmeverk, som ingick i projektet, har biologisk tillväxt i sina anläggningar, även om alla inte upplever några problem. Projektet drar slutsatsen att anläggningar med hög kapacitet på kondensatvattenreningen, slipper många problem.

 – Redan vid uppförandet av en rökgaskondensering bör man se till att det finns tillräcklig överkapacitet för vattenreningen, för att kunna kompensera för försmutsning och igensättningar i vattenreningsprocessen. På så vis slipper man kapacitetsbrist och de upplevda problemen. Överkapacitet är givetvis kopplat till merkostnad vid investeringen, men är något man i alla fall bör ta under övervägande vid kravställningen och dimensioneringen. Rent miljömässigt minskar risken för utsläpp till naturen med överkapacitet och biocidanvändningen i processen kan sannolikt minskas, berättar Kenneth Lundkvist och fortsätter:

 – Vi ser att miljöerna för biologisk tillväxt i processen är väldigt goda, med gynnsamma temperaturer, näringstillgång och ytor för tillväxt. Det är därför osannolikt att tillväxten går konstruera bort, istället bör det finnas möjligheter för regelbundna uppföljningar av bakteriehalter.  Det är också viktigt att man mäter klorhalten för att säkerställa dosering av biocid (till exempel natriumhypoklorit) för att hålla tillväxten under kontroll.

Rapporten hittar du här

Nyheter