2021-07-05

Deformationer och portryck i experimentell fyllningsdamm

Vattenfall R&D har vid laboratoriet i Älvkarleby byggt en experimentell fyllningsdamm med en utformning som motsvarar en konventionell fyllningsdamm för vattenkraftändamål, med inbyggda sensorkablar och konstgjorda defekter. För denna damm har utvecklingen av deformationer och portryck vid dämningsupptagning och under drift med magasinet vid dämningsgräns undersökts.

Dammen har försetts med geoteknisk instrumentering som kan validera geoteknisk modellering av dammens beteende i form av portryck, spänningsförhållanden och deformationer för ett tvärsnitt genom konstruktionen. Detta har gjort det möjligt att följa hur fyllningsdammens egenskaper utvecklas från det att den har färdigställts.

Portrycksgivare viktigt för dämningsupptagning

Sammanfattningsvis visar resultaten på de fördelar som finns med att genom avancerade beräkningar verifiera designparametrar och prognostisering av en fyllningsdamms funktion, men också på utmaningar. Det finns potential till förbättringar genom ytterligare materialkarakterisering i labb och genom att förbättra modellens simulering av porundertryck.

Resultaten visar också att instrumenteringen med portrycksgivare i tätkärna och filter ger värdefull information om dammens respons vid dämningsupptagning och under kontinuerlig drift.

Läs mer och ladda ner rapporten 2021:772

Nyheter