2022-02-21

Förvaltning av stenmurverksdammar

Stenmurverksdammar är ganska vanligt förekommande i Sverige, men det finns relativt lite kunskap om hur de är uppbyggda. Det kan därför vara svårt att bedöma dammarnas säkerhet.

För att underlätta förvaltningen av stenmurverksdammar har rapporten Stenmurverksdammar – uppbyggnad, grundläggning och potentiella felmoder tagits fram. Rapporten ska ses som en första ansats till att sammanställa underlag om stenmurverksdammar.

Det finns många olika typer av stenmurverksdammar och konstruktionerna skiljer sig mycket åt. Projektgruppen har gått igenom underlag som de fått från från dammägare och relevant litteratur. Digitala sökningar har gjorts i äldre arkiv för att hitta beskrivningar av olika typer av stenmurverksdammar. Utifrån dammarnas konstruktion, grundläggningssätt och beståndsdelar har potentiella felmoder identifierats. I rapporten finns översiktliga beskrivningar av undersöknings- och övervakningsmetoder som bedöms lämpliga utifrån dammkonstruktionen.

– Resultatet av rapporten visar att vidare fördjupning behöver göras i hur dammarnas stabilitet ska beräknas. Det finns också ett behov av att sammanställa erfarenheter av undersöknings-, övervaknings- och förstärkningsmetoder för stenmurverksdammar, säger projektledare Anders Enqvist på Afry.

Läs rapporten

 

Nyheter