2016-11-25

Biogasens roll i den hållbara staden

Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2050. Biogas har en viktig roll att spela i den omställningen. Användning av biogas tillför ingen koldioxid till atmosfären. Avfall från stad och landsbygd är en resurs som ger vinster i form av minskad klimat- och miljöpåverkan, en lägre grad av övergödning och bättre luftkvalitet.

I foldern Biogasens roll i den hållbara staden, som Energiforsk har tagit fram på uppdrag av Gasnätet Stockholm, E.ON Gas och Göteborg Energi, skildras biogasens nuvarande och framtida roll  i en modern hållbar stad. En viktig fråga är hur kretsloppet från människa och produktion till energianvändning kan slutas. Hur det kan se ut illustreras i ett räkneexempel utifrån en genomsnittsfamilj.

 

I foldern presenteras ett räkneexempel utifrån en familj på två vuxna och två barn som lever ett liv med biogas som energikälla för de flesta applikationer.

Nyheter