2019-11-01

Bättre beredskap för skogsbränder

Skogsstyrelsen uppskattar att 230 kvadratkilometer skog brann i Sverige sommaren 2018. Nu finns en ny rapport med erfarenheter från dammar i Hälsingland som kan användas i det fortsatta säkerhetsarbetet.

Skogsbränder kan påverka dammsäkerheten genom att personal på dammanläggningen inte kan nå fram till dammen eller att elektroniska kommunikation och elförsörjning till dammen bryts. När 95 kvadratkilometer skog brann i Ljusdals kommun handlade det framförallt om fara för spridning av brand till andra anläggningar, begränsad framkomlighet på tillfartsvägarna och avstängda och brandskadade ledningar i elnätet.

Rapporten ”Skogsbranden 2018 – erfarenheter ur ett dammsäkerhetsperspektiv” beskriver erfarenheter från skogsbränderna sommaren 2018. Dammägare, räddningspersonal, länsstyrelser och Svenska kraftnät intervjuades om sina erfarenheter från bränderna. Den viktigaste slutsatsen från projektet är att varje dammägare tidigt behöver etablera en kontakt med samhällets aktörer, till exempel räddningstjänsten, för att få information om brandförloppet och räddningsinsatsen. En kommunikationskanal måste etableras för att räddningsledningen ska kunna få snabb information om skogsbranden eller om insatser för att släcka branden kan äventyra dammsäkerheten.

De här samlade erfarenheterna kan användas som underlag för dammägare som vill undersöka hur skogsbränder kan komma att påverka dammsäkerheten vid specifika anläggningar.

Dammägarens viktigaste ansvar när det kommer till säkerheten vid bränder är att se till att avbördningen av vatten kan ske från dammen på ett säkert sätt. För att kunna övervaka och reglera dammen är ägaren ofta beroende av tekniska mätsystem, utrustning för luckmanövrering och egen personal. Därför är det viktigt att tänka på att en backup måste finnas eftersom det kan bli problem med elektroniska kommunikationer, elförsörjning, fordon, drivmedel och framkomliga vägar.

–De här resultaten är viktiga eftersom det behövs en beredskap för skogsbränder. Här kan både små och stora dammägare ta del av erfarenheter från branden. Rapporten ger också klara och tydliga råd över ett förberedande säkerhetsarbete och vad som kan göras i skarpt läge, säger Emma Hagner som är ansvarig för programmet Dammsäkerhet på Energiforsk.

Rapporten ”Skogsbranden 2018 – erfarenheter ur ett dammsäkerhetsperspektiv” kan laddas ner här.

 

 

 

Nyheter