2021-03-04

Minskad miljöpåverkan av korttidsreglering

En viktig del i att förstå hur ett vattendrag reagerar på flödesförändringar, till exempel en korttidsreglering, är att känna till den naturliga inneboende dämpningen i vattendraget.

Förändringen av vattnets nivå och hastighet som orsakas av ett plötsligt förändrat flöde i en älv dämpas med ökat avstånd från förändringen. Omfattningen av den här dämpningen är aldrig generell utan beror till exempel på älvens djup, bredd, tvärsnitt, bottenstruktur och initialt flöde.

För att kunna utvärdera ett vattendrags tålighet för korttidsreglering eller när man ska bedöma förutsättningarna för att göra miljöåtgärder i ett reglerat vattendrag är det därför viktigt att ta hänsyn till de hydrauliska förutsättningarna i vattendraget.

Nu finns det ett verktyg som beskriver den naturliga dämpningen i en älvsträcka. Resultaten kommer att kunna tillämpa för att minska den lokala miljöpåverkan av korttidsreglering samtidigt som produktionsförlusterna minimeras.

–I kommande miljöanpassning av vattenkraften är det viktigt att hitta enkla och effektiva metoder för att bedöma miljönyttan och vilken påverkan en viss åtgärd har på produktionen och reglerförmågan. Här har man gjort just detta! Det säger Sandra Åström som är Miljösamordnare på Skellefteå Kraft och fortsätter:  

–Forskare på Luleå tekniska universitet har nu tagit fram ett enkelt verktyg för att bedöma hur känsligt ett vattendrag är för korttidsreglering vilket sedan kan användas för att hitta åtgärder för att minska korttidsregleringens miljöpåverkan samtidigt som påverkan på produktion och reglerförmågan minimeras. Att i kommande omprövningar främja största möjliga reglerförmågan är mycket viktigt för att vattenkraften även i fortsättningen bidra till stabilitet i elsystemet och de här resultaten är att viktigt steg för att åstadkomma detta.

Läs mer om resultaten och ladda ner rapporten Hydraulisk bedömning av den naturliga dämpningen i älvsträckor

Nyheter