2022-08-15

Representanter från kraftbranschen sökes till vårt SIS-program

Energiforsks program Standardisering inom svenska institutet för standarder, SIS, är en fristående ideell förening som erbjuder energiföretag hjälp med att kontinuerligt följa utvecklingen och att påverka standarder och riktlinjer inom branschen. Nu söker vi representanter inom tre av programmets kommittéer: 1) Fasta bränslen, 2) Miljöledning och 3) Biologisk mångfald. Välkommen med din intresseförfrågan!

Kommitté 1: Standardisering för fasta bränslen

Idag finns det en stor efterfrågan på energikällor som bidrar till att koldioxidutsläppet minskar och att den globala uppvärmningen bromsas. Allt fler aktörer övergår från fossila till förnybara bränslen som pellets eller flis men även återvunna bränslen som brännbart avfall. För att underlätta handel och användning av fasta bränslen spelar standardisering en viktig roll. Vi söker nu en representant från kraftbranschen som vill delta i standardiseringsarbetet som rör fasta bränslen, SIS/TK 412.

I omställningen spelar standardisering en viktig roll för att underlätta handel och användning av fasta bränslen, samt för att minska de risker som kan uppkomma vid användning och hantering av dessa bränsletyper.

Kommittén för Fasta bränslen arbetar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både nationellt och globalt. Standardiseringsarbetet gäller både fasta biobränslen och fasta återvunna bränslen.

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den europeiska och globala standardiseringen. Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att bränslena tillverkas efter marknadens krav, vilket underlättar handeln. Sverige har genom SIS/TK 412 Fasta bränslen tagit på sig ett stort internationellt ansvar och leder arbetet i flera internationella grupper.

Målen med arbetet är flera men framför allt att 1) skapa acceptans för svenska synpunkter i den europeiska och globala standardiseringen, 2) grundlägga en gemensam terminologi, samt att 3) etablera gemensamma metoder för provtagning, testning och klassificering av bränslena för att underlätta internationell handel.

Kommitté 2: Standardisering för miljöledning

Det övergripande syftet med SIS kommitté för miljöledning är att bidra till en hållbar samhällsutveckling. För deltagande organisationer handlar det bland annat om att förena affären med ekosystemens bärkraftighet. Inom kommitténs arbetsområde ingår bland annat standardisering inom områdena miljöledningssystem, växthusgaser, livscykelanalys och hållbar finans.

Syftet med kommittén SIS/TK 207 Miljöledning är att utveckla en förståelse för användarnas och andra intressenters behov i förhållande till standarder för miljöledningssystem. Arbetet kommer att användas som underlag för kommande revisioner av ISO 14001, ISO 14004 samt andra relaterade ISO-standarder.

Ett ledningssystem för miljö enligt ISO 14001 är ett verktyg för företag och organisationer som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Ledningssystemet utgör ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet med ständiga förbättringar.

Här är några av de områden som kommittén arbetar med:

Monetär värdering av miljöpåverkan

Företag och myndigheter har i ökad grad börjat värdera sin miljöpåverkan och naturresursanvändning av olika anledningar, t.ex. av ekonomiska skäl. Detta görs för bland annat riskbedömning, investeringsbeslut och ekodesign av produkter. Standardiseringsarbetet kan komma att ställa krav på den ekonomiska transparensen.

Hållbara finanser

Standarderna är tänkta att kunna användas av finansiella organisationer som kapitalägare, kapitalförvaltare och ägare av gröna obligationer. Standardiseringen handlar dels om att ge stöd när det gäller bedömningar av portföljers klimatrisker och koppla ihop portföljers klimatbelastning till internationellt uppsatta klimatmål som Agenda 2030. Förståelse av miljörelaterade kostnader och vinster är också viktigt utifrån ett policyperspektiv, till exempel framtagning eller förbättring av miljöskatter.

Växthusgaser & Klimatanpassning

Kommittén spelar en viktig roll genom att utveckla verktyg som hjälper myndigheter och näringsliv att begränsa och hantera växthusgasutsläpp. Standarderna beskriver metoder och modeller för att mäta, beräkna, kommunicera och verifiera utsläpp av växthusgaser på organisations-, projekt- och produktnivå. Läs mer här om hur standarden för anpassning till klimatförändringar kan inkluderas i ett miljöledningssystem.

Ekodesign

Standardisering inom området ekodesign syftar till att utveckla krav, ramverk, vägledning och stödjande verktyg för implementering av ekodesign. Standarderna som utvecklas inom detta område kommer att vara användbara för alla organisationer, projekt eller grupp av organisationer som vill tillämpa ekodesignkomponenten i den cirkulära ekonomin i sin verksamhet.

Livscykelanalys & Miljökommunikation

Livscykelanalys är ett verktyg att beskriva varans och tjänstens miljöpåverkan i förhållande till dess funktion och nytta – från vaggan till graven. Analysen ger överblick över produktens eller tjänstens sammanlagda miljöpåverkan så att prioriteringar kan göras i miljöarbetet. Standardiseringsarbete gäller även den generiska standarden för miljömärkning och miljödeklarationer.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen genom att vi medverkar aktivt i den internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och den europeiska standardiseringsorganisationen (CEN). På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar alla typer av svenska organisationer.

Kommitté 3: Standardisering för biologisk mångfald

Ett stabilt ekosystem är avgörande för biologisk mångfald. Resurserna som vi använder i vår vardag kan komma att försvinna utan mångfald. Internationella standarder kommer spela en viktig roll framöver för att möjliggöra effektivt arbete för biologisk mångfald och etablera en gemensam förståelse och uppfattning av området. Vi söker nu en representant från kraftbranschen som vill delta i standardiseringsarbetet.

Medvetenheten om området biologisk mångfald ökar och ämnet har fått mer uppmärksamhet i näringslivet, politiken och media. Det startats en kommitté internationellt med syfte att utveckla omfattande och globala standarder för biologisk mångfald.

Standardiseringsarbetet i SIS/TK 623 har för avsikt att arbeta mot utvecklingen av en tydlig, global och konsekvent förståelse av biologisk mångfald. Frågor om hur det ska definieras och mätas inom specifika biotoper kommer att diskuteras. Initiativet är branschöverskridande och riktar sig till samtliga relevanta intressenter. Fördelen med att arbeta på global arena med biologisk mångfald är att vi möjliggör gemensam förståelse och metodik för dessa frågor som hittills begränsats till diverse nationella arbetssätt.

Välkommen med din intresseförfrågan

Vill du vara kraftbranschens representant i någon av de ovan beskrivna SIS-kommittéerna? Kontakta Energiforsks programansvarig, Susanne Stjernfeldt med din intresseförfrågan!

Nyheter