2018-03-08

Bättre med naturlika fiskvägar?

Antalet fiskvägar förbi vattenkraftsanläggningar ökar i Sverige, och det gör också kraven på att de ska vara funktionella och effektiva. Nu finns en checklista som kraftverksägare kan använda för att värdera kostnader i relation till de ekologiska vinsterna.

Naturlika fiskvägar, det vill säga fiskvägar som efterliknar naturliga vattendrag, anses ofta vara den bästa lösningen för passage förbi vattenkraftsanläggningar. Men trots det har det saknats utvärderingar och vägledande underlag att använda när naturlika fiskvägar ska skapas.

Nu redovisas en litteraturstudie inom Energiforsks miljöprogram vattenkraft, som har undersökt anledningen till att naturlika fiskvägar bedöms vara den bästa möjliga tekniken.

Forskning har mynnat ut i en checklista som fungerar som ett rådgörande underlag för kraftverksägare som ska anlägga en fiskväg. Listan kan också användas som underlag för att värdera kostnadsnyttan i relation till de ekologiska vinsterna av att anlägga en fiskväg. Resultat från studien finns i rapporten Naturlika fiskvägar som vänder sig till verksamhetsutövare, myndigheter, organisationer och domstolar.

 

Nyheter