2017-01-02

Ny app kan minska energianvändningen

En ökad digitalisering ökar också möjligheten att använda informations- och kommunikationsteknologi för att följa upp fjärrvärmekunders anläggningar. Genom att visualisera data om värmesystemet kan både kunden och fjärrvärmebolaget förbättra driften vilket är bra både för kunden och för företaget.

Den nya forskningsrapporten Gröna IT-innovationer för fjärrvärme visar att kunderna påverkas av den information om som finns i en app där kunden själv kan göra inställningar som påverkar det egna hushållets energianvändning, effektuttag, miljöpåverkan och energikostnad. Energianvändningen beräknas kunna minska med mellan 10 och 15 procent enligt de forskare och energibolag som står bakom projektet.

Den framtagna tekniken kan exempelvis ändra inställningar i en undercentral på distans så att effektuttaget korrigeras. Det går också att i stor skala göra inställningar för att tillfälligt begränsa effektuttaget under perioder med hög tappvarmvattenvändning, vilket minskar kostnader och miljöbelastningen i hela fjärrvärmesystemet.  En annan tillämpning är att identifiera fel i anläggningar och att kunna åtgärda fel på distans eller avgöra vilka resurser som behövs för att lösa felen på plats vilket ökar möjligheterna att få fram mer effektiva rutiner för service- och felsökning.

Läs mer om projektet Gröna IT-innovationer för fjärrvärme och ladda ner rapporten på www.fjarrsyn.se

 

Nyheter