2023-03-24

Svenskt centrum för hållbar vattenkraft – ny teknik och biologisk mångfald

Kraftverket Forshuvud i Dalälven. 

Energiforsk driver tillsammans med Luleå tekniska universitet Svenskt centrum för hållbar vattenkraft, under de kommande fem åren. Det är Energimyndighetens största kompetenscentrum med en budget på 280 miljoner.

Tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och sex andra universitet kommer Energiforsk och Luleå tekniska universitet att bedriva forskning för hållbar, säker och optimerad vattenkraft. Forskningens fokus ligger på att bidra till ett hållbart energisystem och att förbättra förutsättningarna för den biologiska mångfalden i reglerade älvar.

– Vattenkraften kommer att få en allt viktigare roll som reglerande och lagrande energiresurs i vårt framtida fossilfria samhälle. Vi vill bedriva forskning för en effektivare, mer flexibel, säkrare och mer miljöanpassad vattenkraft. Teknikutvecklingen ska ske samtidigt som vi skyddar den biologiska mångfalden. Centrumet ger möjlighet för, bland andra, teknikforskare och biologer att samarbeta på ett helt nytt sätt, säger Staffan Lundström, professor i strömningslära vid Luleå tekniska universitet och föreståndare för centrumet.

När Sverige, Europa och världen elektrifieras spelar vattenkraften en viktig roll för omställningen av energisystemet genom flexibel, pålitlig, säker och hållbar elförsörjning. För att uppnå de miljömålen krävs att vi värnar om den biologiska mångfalden i våra vattendrag. Då behövs ny kunskap om balansen mellan elproduktion av vattenkraft, vattenkraftens miljöpåverkan, säkerhet och samhällsfrågor. I samband med Vattenkraftens forsknings- och utvecklingsdagar 23 - 24 mars 2023 i Luleå som arrangeras av Svenskt centrum för hållbar vattenkraft, går startskottet för centrumets forskningssatsningar mot hållbar vattenkraft. Det första halvåret har centrumet ägnat sig åt att formera projekt och internationella samarbeten inom forskningsområden som berör miljö och samhälle, anläggning och vattenbyggnad och vattenkraftteknik. Nu presenteras satsningarna. En fråga som diskuteras under forsknings- och utvecklingsdagarna med de inbjudna medlemmarna i centrets vetenskapliga råd som ska granska verksamheten är: ”Hållbar vattenkraft – vad är det?”.

– Det här centret kommer inte bara att bidra med kunskap för hållbar vattenkraft, utan även till en uthållig kompetensförsörjning inom området. Centret kommer att engagera ett 30-tal doktorander och postdoktorer i projekt inom och mellan våra tre arbetspaket Miljö & samhälle, Vattenbyggnad samt Vattenturbiner och generatorer. Det är otroligt viktigt att vi ständigt får in duktiga personer som kan jobba med de här frågorna i framtiden. Vi kommer även arbeta mycket med att utveckla våra internationella samarbeten för att ta en starkare position som ett ledande kunskapsland inom hållbar vattenkraft, säger Carolina Holmberg, biträdande programansvarig för centret på Energiforsk.

Vattenkraften har sedan industrialiseringens början försett det svenska samhället och industrin med en unik kombination av säker produktion av förnybar elektricitet till en låg kostnad och med små utsläpp, och kommer även fortsättningsvis att vara en nyckel för Sveriges produktion och lagring av elektricitet. Att den har miljöeffekter på vattendragens biologiska mångfald är väl känt, liksom påverkan på närliggande samhällen, i synnerhet för människor som är beroende av vattendragen för sin verksamhet eller rekreation. Därför fokuserar Svenskt centrum för hållbar vattenkraft de kommande fem åren på tvärvetenskaplig forskning och innovativa lösningar, i nära samarbete med industri och offentlig sektor med fokus på teknik, miljö och människa. Runt 450 av de svenska vattenkraftdammarna skulle kunna medföra  betydande samhällskonsekvenser vid ett dammhaverit. Därför bedrivs även forskning för en säkrare vattenkraft.

Nu pausas arbetet med de moderna miljövillkoren för vattenkraften eftersom regeringen anser att det behövs nya och bättre underlag.

– SVC fungerar som en kunskapsbank. Vårt nya kompetenscenter kommer tyvärr inte hinna bidra med nya resultat innan pausen är över, men tidigare och pågående forskningssatsningar hos Energiforsk kan hjälpa till att öka myndigheternas förståelse för de konsekvenser en omprövning av vattenkraften kan medföra, säger Emma Hagner som är programansvarig för centret på Energiforsk.

Mer om SVC

 

 

 

Nyheter