2020-09-02

Enklare att utnyttja små värmekällor

Nu finns det verktyg som ger energiföretag möjlighet att utforma standardiserade erbjudanden om småskalig leverans och prosumtion av värme.

Att kunna ta vara på överskottsvärme som annars går till spillo är en viktig aspekt i ett fjärrvärmesystem. Många lokala fjärrvärmeföretag har samarbeten med industrier i närheten, och många stora värmekällor är redan anslutna till fjärrvärmenät. Men det finns också mindre värmekällor som skulle kunna utnyttjas nu när omställningen till ett förnybart energisystem kräver att alla former av energi används på ett effektivt sätt. Och för att kunna ta till vara överskottsvärme från många mindre leverantörer behövs det enkla och standardiserade processer för hur anslutningen ska gå till.

I den nya rapporten Verktygslåda för prosumtion inom fjärrvärme beskrivs de standardiserade erbjudanden för småskalig leverans till svenska fjärrvärmenät som finns i dag. Studien som ligger bakom rapporten har tittat på den ekonomiska potentialen för två olika typer av prosumenter, en datahall och en livsmedelsbutik, och gjort beräkningar för sex typiska fjärrvärmenät i Sverige.

–En datahall där en värmepump används för att leverera värme till fjärrvärmesystemet kan under ett år exportera värme till en kostnad som är mellan cirka 900 000 och 1, 7 miljoner kronor lägre än vad det hade kostat för fjärrvärmebolaget att generera samma värme, säger Johan Kensby på Utilifeed som står bakom resultaten.

Den största besparingen av kostnader får man givetvis i fjärrvärmenät med relativt höga marginalproduktionskostnader. I fjärrvärmenät som redan har en hög andel överskottsvärme i sin produktionsmix är besparingen mindre.

Exempel på en prosument
En livsmedelsbutik som både köper och levererar in värme till ett fjärrvärtmenät skulle kunna spara mellan 110 000 och 300 000 kronor om året beroende på hur produktionsmixen ser ut i det aktuella nätet.

En viktig del av erbjudandet till en liten leverantör av värme är prissättningen på den inlevererade värmen.

–Vi menar att det pris som sätts ska spegla den nytta som leveransen innebär för fjärrvärmeföretaget. För en småskalig värmelevenrantör och prosument med en betydande kostnad kopplad till att exportera värme finns det ett stort värde i att använda dynamiska ersättningsmodeller som speglar nyttan varje timme, säger Johan Kensby och fortsätter:

–För rena spillvärmeleveranser eller leverantörer som inte har möjlighet att agera efter en dynamisk ersättning blir det samma systemnytta med en enkel modell som bygger på en konstant ersättningsnivå.

Nyheter