2021-09-28

Fortsatt fjärrvärmeforskning i FutureHeat

FutureHeat är fjärrvärmebranschens gemensamma forskning- och utvecklingsprogram där vi driver projekt som bidrar till att fjärrvärmen och fjärrkylan utvecklas. Resultaten ska visa nya möjligheter för fjärrvärmeföretagen i en marknad med ambitiösa miljö- och klimatmål, med ökad konkurrens och där många system är gamla.

För att fjärrvärmen ska vara konkurrenskraftig i fortsättningen krävs nya lösningar och ny teknik. Ett branschgemensamt forsknings- och utvecklingsprogram bidrar både till fjärrvärmens fortsatta konkurrenskraft och till att behålla och utveckla kompetens i alla de företag som är med i satsningen.

–Ju fler som är med desto större möjlighet har vi att utveckla effektiva och konkurrenskraftiga fjärrvärme- och kylasystem, säger Julia Kuylenstierna som är programansvarig på Energiforsk och fortsätter: Värdet av de samlade resultaten blir stort för varje bolag samtidigt som kostnaden per bolag är begränsad.

Den nära kontakten med branschkollegor och en nätverkandet med forskare och andra experter är också mycket uppskattat. Ett utökat samarbete med fastighetsbranschen planeras också inför nästa programperiod.

Från teori till praktik

Resultaten från FutureHeat visar riktningen i strategiska beslut och leder till handfasta metoder och verktyg för att effektivisera och utveckla företagets fjärrvärmesystem. Målet är att alla som är med i forskningssatsningen snabbt ska ta till sig och omsätta resultaten i sin verksamhet. Och som en förstärkning till programmet finns Energiforsks värmekluster och ett nära samarbete med Energiföretagen Sverige och relevanta standardiseringskommittéer.

Fristående forskningsprogram

–Du vet väl att FutureHeat är ett helt fristående forskningsprogram där ditt företag måste fatta ett aktivt beslut om att vara med eller inte före den 31 oktober, säger Julia Kuylenstierna.  

Läs mer här om: projekt som pågår i FutureHeat, ladda ner resultat och se vilka företag som redan är med.

Nyheter