2019-11-13

Systemtjänster ingår i kostnaden för el

Energiforsk drar nu igång ett projekt för att ta reda på de aktuella kostnaderna för olika kraftslag som underlag för kommande investeringar. Den här gången ska också systemtjänster värderas.

–Teknikvecklingen på energiområdet och stora prisförändringar kräver nya beräkningar. Det behövs aktuella siffror både för energibranschen och för samhället i stort, säger Åsa Elmqvist, som leder projektet på Energiforsk.

Genom att beräkna Levelized Cost of Energy, LCOE får man fram ett genomsnittspris per kilowattimme så att det går att jämföra olika energiinvesteringar på ett rättvist sätt.

Systemtjänster ingår
Energiforsk har tidigare tagit fram flera rapporter som redovisar aktuella kostnadsnivåer för olika energislag. Men sen dess har energislag som vind och sol fått en kraftigt förändrad prisbild.

Nytt i det här projektet är också att det ska värdera de systemkostnader som olika investeringstyperna medför. Det handlar om olika typer av så kallade systemtjänster som kan behöva tillföras kraftsystemet.

– Vi kommer att komplettera LCOE-beräkningarna med analysunderlag för att bedöma andra värden som inte återspeglas i priset per kilowattimme. Exempelvis finns det stora värden i att leverera el av en viss kvalitet på en viss geografisk plats vid en viss tidpunkt. Den typen av underlag kan vara väldigt värdefulla, säger Åsa Elmqvist.

Stort intresse från branschen
Också Energiföretagen är positiva till att ta fram en ny uppdaterad rapport.

–Det är viktigt att samhällsdebatten präglas av så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt. Det sänder rätt signaler till beslutfattare och till elmarknaden, säger Carl Berglöf på Energiföretagen Sverige som ingår i projektets styrgrupp.

Underlag för investeringar
En annan målgrupp är alla företag i energibranschen som vill kunna göra aktuella jämförelser mellan olika produktionsslag, bland annat som underlag för kommande investeringar.

–För energibolagen är det intressant vad projektet kommer fram om den övergripande bilden av systemkostnaderna och hur utvecklingen av olika kraftslag påverkar kostnaderna. Det kopplar även till Energiföretagens arbete med färdplanerna för fossilfri elproduktion, säger Carl Berglöf.

Tidigare rapporter om kostnader för elproduktion har varit mycket efterfrågade i energibranschens och har refererats flitigt i den politiska debatten. Den nya prisrapporten från Energiforsk väntas bli klar under 2020.

 

Nyheter