2021-12-15

Nya rapporter visar på hård konkurrens om skogsråvaran

Efterfrågan på svensk skogsråvara kan komma att öka på sikt som ett led i utfasningen av fossila bränslen och råvaror. Hur utbudet av skogsråvaror kan möta den framtida efterfrågan, såväl nationellt som internationellt, är en av de frågor som analyserats inom forskningsprojektet Konkurrensen om den svenska skogsråvaran som presenteras den 15 december.

Projektet har genomförts av Energiforsk i samverkan med Chalmers, Lunds universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Profu. Det har samfinansierats mellan energiföretag, industri och myndigheter. Ett 20-tal forskare och experter har bidragit med analyser och framtidsbilder av hur skogsbruket och efterfrågan på den svenska skogsråvaran kan se ut år 2030 och 2045 beroende på politiska mål, styrmedel och hur näringsliv och samhälle utvecklas.

- Det finns möjlighet att på ett uthålligt sätt öka utbudet av skogsbränslen och biprodukter från skogsindustrin så att det kan svara upp mot den framtida efterfrågan. Samtidigt finns det många osäkerheter i bedömningen, säger Mattias Bisaillon, projektledare för ”Konkurrensen om den svenska skogsråvaran” som presenteras idag.

Det pågår nu en diskussion om det svenska skogsbruket. En förändrad bedömning vad gäller olika brukningsmetoder och skogens kolbalans kan komma att påverka såväl det framtida utbudet som efterfrågan på svenska skogsråvaror.

- Sverige är en alltför snäv systemgräns när man ska bedöma konkurrensen om skogsråvaran. När man globalt efterfrågar resurser för att fasa ut fossila bränslen kan efterfrågan på svensk skogsråvara komma att öka. Projektets bedömning är då att export främst kommer att ske i form av förädlade produkter och inte som oförädlad råvara, säger Håkan Sköldberg på Profu och medförfattare till projektets syntesrapport.

Presentation av resultaten 15 december

Resultaten från projektet presenteras på ett webbinarium idag onsdag 15 december mellan kl. 09.00-12.00. Är du intresserad av att delta, maila till kontakt@energiforsk.se

Projektet redovisas i sex rapporter som kan laddas ner här. Förutom den syntesrapport som sammanfattar hela projektet finns också delrapporter om utbudet av skogsråvara, skogens kolbalans samt framtidsbilder för energi- och transportsektorerna och olika industrisektorer.

För mer information, kontakta:

Stefan Montin, projektledare Energiforsk, stefan.montin@energiforsk.se
Mattias Bisaillon, projektledare Profu, mattias.bisaillon@profu.se

Nyheter